Rozwód za porozumieniem stron Warszawa

Rozwód za porozumieniem stron Warszawa

Rozwód za porozumieniem stron to nic innego jak rozwód bez orzekania o winie w mowie potocznej. Sąd nie orzeka wówczas o winie za rozkład pożycia na zgodne żądanie obojga małżonków. Skutki powyższego rozwiązania są takie, jak gdyby ani mąż ani żona nie ponosili winy.

Rozwiązanie to wpływa na zakres obowiązku alimentacyjnego pomiędzy małżonkami w razie rozwodu. W sytuacji, gdy małżonek, który nie został obarczony wyłączną winą za rozkład pożycia, może zostać obowiązany do płacenia alimentów kiedy rozwód pociąga za sobą znaczne pogorszenie sytuacji materialnej niewinnego małżonka. Przy rozwodzie bez orzekania o winie alimenty są wypłacane tylko wtedy, gdy drugi z małżonków znajduje się w niedostatku. Co więcej obowiązek alimentacyjny partnera, który nie został przez sąd uznany za winnego rozkładu pożycia gaśnie z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu.

W sprawach dotyczących rozwodu, obojętnie czy z orzeczeniem o winie czy też bez, wsparcie profesjonalnego pełnomocnika jest nieocenione. Prawnicy Kancelarii Adwokackiej Adwokata Mikołaja Snopczyńskiego i Radcy Prawnego Marii Snopczyńskiej to osoby doświadczone, zwłaszcza w tak trudnej materii jak rozwody, dlatego też zachęcamy Państwa do kontaktu.

Kiedy rozwód za porozumieniem stron jest możliwy?

Żeby doszło do rozwodu bez orzekania o winie, a więc za porozumieniem stron małżonkowie muszą podjąć wspólną decyzję o rozwiązaniu małżeństwa i nieorzekaniu w trakcie postępowania o winie za rozkład pożycia.

Zrozumiałe, że warunkiem koniecznym o orzeczeniu rozwodu jest trwały rozkład pożycia. Mamy z nim do czynienia, gdy między małżonkami ostają łączące ich niegdyś więzi: fizyczna, psychiczna i gospodarcza. Należy mieć na uwadze, że nie dotyczy to jednorazowych sytuacji, a jedynie długotrwałego procesu. W przypadku braku rozpadu więzi gospodarczej i tak możemy liczyć na rozwód. Zatem fakt, iż nadal zamieszkuje się ze współmałżonkiem nie wyłącza możliwości uzyskania rozwodu, oczywiście przy braku istnienia pozostałych więzi.

Warto też wcześniej ustalić z partnerem stanowisko dotyczące kwestii istotnych dla sądu, a jest duża szansa, że rozwód osiągnie się już na pierwszej rozprawie. Praktyka pokazuje także, iż dobrym pomysłem jest informowanie małżonka o zdecydowaniu się na rozwód bez orzekania o winie za pośrednictwem sądu, jeśli tylko chcemy polubownie zakończyć związek.

Rozwód warszawa

Zalety rozwodu za porozumieniem stron

Rozwód za porozumieniem stron jest znacznie szybszy i tańszy niż w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie. Praktyka pokazuje, iż większość małżonków decydujących się na rozwód, chce, aby orzeczenie to zapadło już na pierwszej rozprawie. Wiadomo, że sprawa rozwodowa dotyka wielu aspektów życiowych, tj. winy za rozkład pożycia, rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej i kontaktach z dziećmi, a także alimentów.

Żeby rozwód został orzeczony na pierwszej rozprawie, zarówno mąż, jak i żona muszą być zgodni co do poszczególnych ustaleń (oczywiście w razie rozwodu z orzekaniem o winie orzeczenie może zapaść na pierwszej rozprawie, ale tylko wtedy, gdy małżonkowie są zgodni co do winy). Sprawa komplikuje się natomiast kiedy między małżonkami zaognia się konflikt.

Ile kosztuje rozwód za porozumieniem stron?

W opłatach związanych z rozwodem trzeba uwzględnić opłatę pobieraną od pozwu, która wynosi 600 zł. Jednakże w przypadku rozwodu bez orzekania o winie na zgodny wniosek stron, sąd zwraca połowę kwoty uiszczonej od pozwu rozwodowego, czyli 300 zł, po uprawomocnieniu się wyroku.

Jeżeli między mężem i żoną istnieje porozumienie co do ważnych kwestii, np. winy za rozkład pożycia małżeńskiego, to sąd nie musi przeprowadzać żmudnego postępowania dowodowego do ich ustalenia. Odpadnie wówczas konieczność uiszczania zapłaty za koszty związane z opiniami biegłych lub stawiennictwem świadków.

Warto dodać też, że w przypadku podziału majątku przy rozwodzie na wniosek strony, sąd może go dokonać, gdy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki. Kwota za tego rodzaju czynność wynosi 1000 zł, ale w sytuacji gdy projekt podziału jest zgodny, to ulega ona zmniejszeniu do 300 zł.

Rozwód za porozumieniem stron – od czego zacząć?

  1. W pierwszej kolejności należy złożyć pozew o rozwód (wzór pozwu 2020). Niestety napisanie tego dokumentu nie jest tak proste, jak wielu się wydaje, nawet jeśli małżonkowie wypracowali zgodne stanowisko.

W pozwie należy zawrzeć obowiązkowe elementy wynikające z przepisów prawa, dlatego też warto zwrócić się o pomoc do profesjonalisty, radców i adwokatów z Kancelarii adwokackiej adwokata Mikołaja Snopczyńskiego i Radcy Prawnego Marii Snopczyńskiej.

W pozwie należy zawrzeć dane powoda i pozwanego, tzn. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL. Pozew należy opatrzyć datą oraz miejscem jego napisania, wskazać też sąd, do którego się go kieruje.

W kolejnej części zamieszcza się wniosek o rozwóz za porozumieniem stron, a w dalszej należy sporządzić uzasadnienie, czyli wskazać przyczyny, które spowodowały, że zdecydowaliśmy się wnieść pozew o rozwód oraz wszelkie informacje dotyczące zawarcia małżeństwa (data wstąpienia w związek małżeński i miejsce). W razie, gdy małżeństwo posiada dzieci wskazuje się tez kwotę alimentów i informacje związane ze sprawowaniem opieki nad nimi.

Ważną częścią pozwu są załączniki: odpis aktu małżeństwa, dowód opłaty od pozwu w wysokości 600 zł i ewentualnie skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci.

  1. Złożenie pozwu

Pozew składa się w sądzie okręgowym właściwym dla miejsca zamieszkania małżonków, ale pod warunkiem, że chociaż jeden z nich nadal tam przebywa. W innym wypadku pozew kieruje się do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. Jeżeli tego nie da się ustalić to właściwym sądem będzie sąd zamieszkania powoda

  1. Rozprawa

Datę i godzinę rozprawy ustala sąd i informuje strony przez sformalizowane pismo. Następuje przeprowadzenie postępowania dowodowego i przesłuchanie małżonków

  1. Wyrok

Wyrok rozwodowy kończy postępowanie w sprawie. Sędzia orzeka o rozwiązaniu małżeństwa, a jeżeli małżonkowie mają małoletnie dzieci, to rozstrzyga także o ich miejscu zamieszkania, o powierzeniu władzy rodzicielskiej i wysokości alimentów. W razie, gdy wyrok nie jest dla nas satysfakcjonujący w ciągu 21 dni można złożyć odwołanie

 

Rozwód za porozumieniem stron i opieka nad dziećmi.

Gdy małżonkowie posiadają wspólne dzieci, to w wyroku rozwodowym należy rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej, a także o alimentach. Orzec należy również o kontaktach z dziećmi jeżeli rodzice nie złożyli zgodnego wniosku o nieorzekaniu o kontaktach.

Szybszemu zakończeniu postepowania w sprawie rozwodu sprzyja sporządzenie pisemnego porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dziećmi zaraz po rozwodzie. Należy pamiętać, że sąd uwzględni je tylko wtedy, gdy będzie ono zgodne z dobrem dzieci.

Plan wychowawczy, który sporządzą małżonkowie bardzo ułatwia i przyspiesza postępowanie. Nie ma tutaj specjalnego wymogu co do formy tego planu, jednak zwykle sporządza się go na piśmie i dołącza do pozwu.