Kiedy można ubiegać się o podwyższenie alimentów?

Kiedy można ubiegać się o podwyższenie alimentów?

Warto wiedzieć, iż kwota alimentów zasądzona przez Sąd nie jest ostateczna. Zwiększenie tej kwoty podyktowane jest zmianą potrzeb dziecka lub sytuacji życiowej małżonka, przy którym dziecko zostało. Wszystko to zależy od udokumentowania oraz odpowiedniej argumentacji swego roszczenia.

Obowiązek alimentacyjny

W tym miejscu należy wskazać, że obowiązek alimentacyjny spoczywa na rodzicach aż do momentu, w którym dziecko się usamodzielni. Nie należy jednak usamodzielnienia utożsamiać z osiągnięciem pełnoletności, a raczej z podjęciem przez nie pracy zawodowej, gwarantującej zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Zwykle obowiązek alimentacyjny biegnie od rozstania rodziców do zakończenia studiów bądź początków pracy zawodowej. W tym okresie najczęściej diametralnie zmieniają się potrzeby dziecka, a wówczas świadczenie alimentacyjnie okazuje się niewystarczające.

Zakres świadczeń alimentacyjnych

Zgodnie z polskim prawem, zakres świadczenia alimentacyjnego jest zależny od usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej, a także od zarobkowych oraz majątkowych możliwości obowiązanego. Podstawą do wniesienia pozwu o podwyższenie kwoty alimentów jest zmiana potrzeb życiowych dziecka albo sytuacji życiowej rodziców, gdyż stwarza to nową sytuację.

 

wysokie alimenty adwokat warszawaPodwyższenie alimentów Warszawa

Należy zwrócić uwagę, iż wzrost oraz zakres potrzeb dziecka winien być proporcjonalny do wieku, albowiem potrzeby niemowlęcia istotnie różnią się od potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym, a już na pewno odbiegają od potrzeb dziecka, które uczęszcza do szkoły. Ponadto potrzeb dziecka nie należy ograniczać jedynie do zapewnienia mu dachu nad głową, wyżywienia czy odzieży. Razem z wiekiem dochodzą nowe potrzeby wynikające z edukacji lub rozrywki, które pociągają za sobą dodatkowe koszty, przesądzając przy tym, iż świadczenie alimentacyjne, które zostało zasądzone okazuje się niewystarczające.

Zmiana stosunków

Prawo krajowe wskazuje, iż w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia bądź umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zmiana ta rozumiana jest jako istotne zwiększenie usprawiedliwionych potrzeb lub też zmniejszenie albo całkowite ustanie możliwości zarobkowych, a także majątkowych obowiązanego do alimentacji na skutek czego zakres alimentacji wymaga skorygowania – stosownego zwiększenia lub zmniejszenia wysokości świadczenia. Zmianę powyższych stosunków powoduje także zdarzenie, którego konsekwencją jest wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, np. zaprzeczenie ojcostwa czy unieważnienie uznania dziecka.

Co wskazać w pozwie o podwyższenie alimentów?

W pozwie należy wskazać, że nastąpiła konieczność zmiany zakresu świadczenia alimentacyjnego. Winno się również udowodnić zwiększone wydatki na dziecko. Dowodami w tej sytuacji będą odpowiednie faktury, rachunki, a nawet bilety. Na podstawie tych dokumentów wyliczane są średnie miesięczne wydatki na dziecko. Kolejną przesłanką, która może być pozytywnie wpłynąć na podwyższenie alimentów, będą możliwości majątkowe i zarobkowe osoby zobowiązanej. Trzeba tylko określić proporcje pomiędzy potrzebami dziecka a możliwościami zarobkowymi zobowiązanego.

Przy ustalaniu kwoty alimentów sąd bierze pod uwagę wiele czynników. Z tego też względu istotne jest szczegółowe i prawidłowe udokumentowanie swego żądania. Wpływa to na powodzenie i szybkość rozpatrywanej sprawy. Pamiętać należy, iż w polskim ustawodawstwie nie ma regulacji, które ustalałyby sztywne granice alimentów, jakich można zażądać od obowiązanego.

Do jakiego sądu złożyć wniosek o podwyższenie alimentów?

Pozew o podwyższenie świadczenia alimentacyjnego razem z załącznikami oraz odpisem dla strony przeciwnej składa się do sądu rejonowego, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania obowiązanego rodzica bądź dziecka uprawnionego do alimentów.

Podwyższenie alimentów Warszawa – Adwokat

W kwestii podwyższenia alimentów warto zastanowić się nad profesjonalnym pełnomocnikiem, który poprawnie skonstruuje pozew i podpowie, w jaki sposób osiągnąć oczekiwaną kwotę. Dlatego też zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokata Mikołaja Snopczyńskiego i Radcy Prawnego Marii Snopczyńskiej.