Alimenty Warszawa

Alimenty Warszawa

W większości sytuacji obowiązek alimentacyjny kojarzy się z płaceniem na utrzymanie dzieci. Jednakże alimenty to także świadczenia na rzecz innych krewnych, którzy znajdują się w ciężkiej sytuacji życiowej. Obowiązkiem alimentacji objęte są też osoby spowinowacone, oczywiście w ograniczonym zakresie. W niektórych bowiem przypadkach zobowiązanie do alimentów trwa, pomimo ustania więzi rodzinnych. Co więcej prawo przewiduje także świadczenie alimentacyjne na rzecz małżonka po rozwodzie. Uzależnione jest to jednak od spełnienia innych przesłanek niż te, obowiązujące przy „normalnych” alimentach przyznawanych krewnym. Istotne znaczenie ma w tej sytuacji to, czy oraz który z małżonków ponosi odpowiedzialność za rozwód.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Mikołaja Snopczyńskiego oferuje kompleksowe rozwiązania w powyższym zakresie. Jeśli są Państwo zdecydowani wznieść pozew o alimenty lub po prostu szukają Państwo rzetelnego wsparcia w postaci doradztwa w tego rodzaju sprawach to nasza Kancelaria jest najlepszym z możliwych wyborów. Gwarantujemy profesjonalizm, a także płynność działania we wszystkich sprawach o alimenty.

Pozew o alimenty – reprezentacja w sądzie

Kancelaria Adwokacka Adwokata Mikołaja Snopczyńskiego reprezentuje Klientów przed Sądami Rejonowymi, a dokładniej przed wydziałami cywilnymi tych sądów, gdyż to one są właściwe w rozpoznawaniu spraw o alimenty, bez względu na wartość przedmiotu sporu. Prawnicy naszej Kancelarii posiadają w tej materii niezbędną wiedzę i imponujące doświadczenie. Dzięki temu Klient reprezentowany jest w pełni profesjonalnie i rzetelnie. Jeżeli zatem chcą Państwo wnieść pozew o alimenty, obojętnie czy dla siebie czy dziecka, bądź interesują Państwa jeszcze inne kwestie związane ze świadczeniem alimentacyjnych to zapraszamy do skontaktowania się z Kancelarią.

Alimenty dla dziecka

Alimenty dla dziecka

Alimenty to nic innego jak okresowe świadczenie dokonywane na rzecz określonej osoby w celu dostarczenia jej środków utrzymania, a czasem także i wychowania. W praktyce są one utożsamiane zwykle z pieniędzmi, chociaż prawo przyzwala na to, by alimenty przybierały też inne formy.

Alimenty w relacji rodzic-dziecko pojawiają się najczęściej. Zgodnie z przepisami to rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych wobec dziecka, które nie może jeszcze utrzymywać się samodzielnie, chyba że dochody z jego majątku są wystarczające na pokrycie kosztów zarówno utrzymania jak i wychowania. Szeroki obowiązek alimentacyjny wobec dzieci wynika z prawa dziecka to życia na takim samym poziomie jak jego rodzice.

Warto wspomnieć, że rodzice nie mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego na samej podstawie, iż jego wykonywanie stanowiłoby dla nich zbyt duży ciężar. Zgodnie z literą prawa powinni dzielić się z dzieckiem najdrobniejszymi dochodami. Co więcej, gdy wymaga tego sytuacja, np. dla ratowania zdrowia czy życia dziecka, rodzice mają obowiązek wyzbywać się majątku bądź jego składników.

Od świadczeń alimentacyjnych rodzice mogą uchylić się tylko w przypadku dziecka już pełnoletniego, ale w sytuacji, gdy alimenty połączone byłyby z nadmiernym dla nich uszczerbkiem albo dziecko nie stara się uzyskać możności w samodzielnym utrzymaniu się. Uzyskanie pełnoletniości nie kończy obowiązku w sytuacji, gdy dziecko kontynuuje edukację.

Co oznacza słowo Alimenty?

Alimenty – adopcja

W przypadku adopcji, czyli przysposobienia również może istnieć obowiązek alimentacyjny. W sytuacji przysposobienia niepełnego zostaje zachowany stosunek alimentacyjny między adoptowanym a jego rodziną naturalną, jednakże zobowiązanym w pierwszej kolejności jest przysposabiający, czyli osoba adoptująca. Jeśli chodzi o przysposobienie pełne, mamy do czynienia z obowiązkiem alimentacyjnym, który kształtuje się tak samo, jak w przypadku dzieci biologicznych.

Należy wskazać, iż obowiązek alimentacyjny w przypadku powinowatych  będzie zachodził pomiędzy ojczymem bądź macochą a pasierbem – opiera się on na zasadach współżycia społecznego.

Do alimentacji zobowiązany jest także ojciec, który nie jest mężem matki – ponosi on odpowiedzialność w zakresie wydatków kobiety w związku z ciążą, porodem, a także utrzymaniem jej w okresie trzech miesięcy od porodu.

Alimenty między krewnymi

Ciężar alimentów może dotyczyć także krewnych w linii prostej, czyli osób, z których jedna pochodzi od drugiej, np.: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, dzieci, wnuki, prawnuki. Podobnie jest w przypadku rodzeństwa, czyli osób, które mają przynajmniej jednego wspólnego przodka. Mowa tu zatem nie tylko o rodzeństwie rodzonym, ale i przyrodnim.

Alimenty między małżonkami

Należy zaznaczyć, że małżonkowie mają równe prawa oraz obowiązku w małżeństwie. Muszą pomagać sobie nawzajem i współdziałać dla dobra rodziny, którą stworzyli, a wszystko to adekwatnie do swoich sił i możliwości zarobkowych czy też majątkowych. Wypełnianie wspomnianego obowiązku może też polegać na osobistych staraniach o wychowanie dzieci bądź pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Jeżeli małżonkowie mieszkają razem, pozostają we wspólnym pożyciu oraz prowadzą razem gospodarstwo domowe, to jedno z nich może żądać świadczeń alimentacyjnych tylko wtedy, gdy drugi z małżonków uchyla się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny, który na nim ciąży. Może wówczas wystąpić do sądu we własnym imieniu i żądać roszczeń tylko dla siebie albo równocześnie i dla pozostałych członków rodziny, w szczególności małoletnich dzieci.

Warto zaznaczyć, iż świadczenie alimentacyjne to nie tylko udzielana kwota pieniężna, ale i dobra materialne, tj. żywność czy ubranie oraz wymagana pomoc w zależności do zaistniałych okoliczności, np. opieka nad dziećmi lub pielęgnacja w chorobie.

Alimenty dla byłych małżonków

Alimenty mogą być płacone także pomiędzy byłymi małżonkami, w przypadku rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Rozwiedziony małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadowi pożycia i równocześnie znajduje się w niedostatku, może żądać od byłego partnera środków utrzymania. Musi być to jednak w zakresie, który odpowiada usprawiedliwionym potrzebom osoby uprawnionej oraz możliwościom majątkowym i zarobkowym zobowiązanego.

Natomiast w sytuacji, gdy jeden z małżonków został uznany przez sąd za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, a przy tym rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie materialnej sytuacji małżonka niewinnego – na jego żądanie sąd może orzec, iż winny małżonek obowiązany jest w określonym zakresie do zaspokajania potrzeb małżonka niewinnego, mimo iż ten nie znajduje się w niedostatku.

Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami kończy się w razie zawarcia nowego małżeństwa przez małżonka uprawnionego do otrzymywania środków na utrzymanie. W sytuacji kiedy zobowiązanym do alimentów jest małżonek nieuznany za winnego rozpadowi pożycia, obowiązek świadczenia wygasa po pięciu latach od orzeczenia rozwodu. W przypadku separacji między małżonkami brak jest ograniczenia terminem pięcioletnim.

Alimenty – prawo niezbywalne

Prawo do świadczenia alimentacyjnego, a także zobowiązanie do jego uiszczania gaśnie najpóźniej z chwilą śmierci osoby uprawnionej bądź zobowiązanej. Nie podlega więc dziedziczeniu, do spadku uprawnionego wchodzą jedynie zasądzone raty alimentacyjne, wymagalne jeszcze przed śmiercią.

Alimenty są prawem niezbywalnym, nie można się ich zrzec, nie mogą być też przejęte przez inną osobę lub stać się przedmiotem zastawu. Prawo nie dopuszcza także zamiany okresowego świadczenia na jedną kwotę, płatną jednorazowo, która pokryłaby całość roszczeń.

Wysokość alimentów

Kluczowym zagadnieniem w każdej sprawie związanej z alimentacją jest właściwe określenie kwoty żądanych świadczeń. Praktyka mówi, iż lepiej podać nieco wyższą kwotę, niż chcielibyśmy faktycznie otrzymać – sąd nigdy nie zasądzi alimentów ponad żądanie strony, ale może orzec je w znacznie niższej wysokości.

Nie da się też ustalić jednej wiążącej kwoty, ani nawet jej przykładowego zakresu, który mógłby pomóc w ustaleniu wysokości żądanych alimentów. Wszystko zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego i możliwości zarobkowych, a także majątkowych pozwanego.

Zaufaj profesjonalistom

Dobry radca prawny warszawa

Choć sprawy z zakresu ustalenia obowiązku alimentacyjnego, nie wymagają udziału profesjonalnego pełnomocnika, to jednak prawnicy często pojawiają się na salach sądowych 

w tego rodzaju sprawach. W kwestii tej decydować będą okoliczności, jakie towarzyszą żądaniu alimentacyjnemu.

Jeśli powód i pozwany zgadzają się, aby jedno z nich łożyło na utrzymanie drugiego, to adwokat w zasadzie potrzebny jest tylko do sporządzenia prawidłowego pozwu i wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości. Niestety większość spraw wymaga udziału profesjonalnego pełnomocnika, gdyż zwykle pozwany nie chce się godzić na płacenie alimentów lub nie zgadza się na zaproponowaną ich wysokość. W takich przypadkach pomoc rzetelnego i zaufanego prawnika okazuje się być niezbędna. Dlatego też zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokata Mikołaja Snopczyńskiego, która pomoże w sprawach o alimenty, w tym także o podwyższenie bądź ich obniżenie, czy też uznanie, iż obowiązek alimentacyjny zakończył się. Prawnicy Kancelarii Adwokackiej Adwokata Mikołaja Snopczyńskiego dochodzą roszczeń alimentacyjnych zarówno od małżonków, jak i krewnych czy osób adoptujących. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Powiązane wpisy: