Podział majątku

Podział majątku adwokat Warszawa

Jeśli chodzi o podział majątku, to Kancelaria Adwokacka Adwokata Mikołaja Snopczyńskiego i Radcy Prawnego Marii Snopczyńskiej oferuje rzetelną i fachowa pomoc prawną w tym zakresie. Świadczymy kompleksowe usługi zarówno w przypadku podziału na drodze sądowej oraz ugodowo-umownej. Oferujemy także swoją reprezentację w postępowaniach sądowych – posiadamy bowiem bogate doświadczenie w zakresie sądowego, jak i ugodowego podziału majątkowego. Każda zlecona nam sprawa jest rozpatrywana w indywidualny sposób, przy zachowaniu najwyższych standardów obsługi prawnej.

Wspólność ustawowa

W chwili zawarcia małżeństwa, między małżonkami powstaje ustawowa wspólnota majątkowa – chyba że wcześniej zawarli oni intercyzę. Umowa ta może częściowo ograniczyć współwłasność albo wyłączać wspólność majątkową i wprowadzić rozdzielność majątkową lub rozdzielność z wyrównaniem dorobków.  Jeżeli intercyza nie została spisana przed ślubem, to w takim wypadku wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez każdą ze stron osobno lub przez obie strony, stanowią majątek wspólny.

Ustanie wspólności majątkowej

Przez cały okres trwania wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami, poniżej wymienione majątki uznaje się za jedność gospodarczą. Wyodrębnieniu podlegają dopiero po ustaniu wspólności majątkowej, czyli w sytuacji, gdy:

 • zostanie orzeczony rozwód lub separacja,
 • nastąpi ubezwłasnowolnieni jednego z małżonków,
 • dojdzie do ogłoszenia upadłości przez jednego z małżonków.

Dopiero w wymienionych przypadkach, małżonek ma prawo domagać się podziału majątku wspólnego.

Majątek wspólny

podział majątku warszawaDo majątku wspólnego zalicza się m.in.:

 • dochody z majątku wspólnego,
 • wynagrodzenie za pracę,
 • wynagrodzenie z innej działalności o charakterze zarobkowym,
 • przedmioty nabyte w trakcie trwania wspólnoty ustawowej
 • pieniądze zgromadzone na rachunku otwartym bądź pracowniczym funduszu emerytalnym,
 • a nawet dochody z majątku osobistego, np. pieniądze z wynajmu mieszkania, które należy tylko do jednego z małżonków.

Każda ze stron ma takie samo prawo do korzystania ze składników majątku wspólnego, z tym że nie może ograniczać tego zakresu drugiej stronie. Majątkiem, który nie wchodzi w skład wspólnego jest ten, który mąż i żona zgromadzili przed sformalizowaniem związku lub otrzymany w formie darowizny, chyba że darczyńca obdarował nim obu małżonków.

Podział majątku wspólnego – sposoby

Z wnioskiem o podzielenie majątku wspólnego można wystąpić w trakcie rozwodu, gdyż na gruncie obowiązujących przepisów prawa Sąd może dokonać omawianego podziału w wyroku orzekającym rozwód. Jednakże jest to możliwe tylko w sytuacji, gdy podział ten nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Gdy następuje rozwód, wspólność przestaje obowiązywać, a małżonkowie mogą dokonać podziału wspólnego majątku u notariusza, zawrzeć umowę nienotarialną bądź zdecydować się na podział majątku w sądzie.

Jeżeli sąd nie orzeknie podziału w wyroku rozwodowym, wówczas z oddzielnym wnioskiem można wystąpić po prawomocnym zakończeniu postępowania w sprawie rozwodu. Sąd ustali wtedy skład oraz wartość poszczególnych składników majątku i rozstrzygnie o ich przyznaniu małżonkom oczywiście z obowiązkiem stosownych opłat.

Podział majątku może zostać dokonany także na podstawie umowy zawartej pomiędzy mężem a żona, w momencie gdy nie występuje spór o składniki i sposób podziału majątku. Należy pamiętać, że jeśli mamy do czynienia z nieruchomością wchodzącą w skład majątku wspólnego, to umowa o podział musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Warto podkreślić, iż w wyjątkowych okolicznościach, w czasie trwania małżeństwa każdy z małżonków ma możliwość żądania ustanowienia rozdzielności majątkowej przez Sąd. Organ ten, w określonych sytuacjach, może ustanowić rozdzielność z datą wsteczną niż data wytoczenia powództwa.

Podział majątku po rozwodzie

Tak, jak wspomniano wcześniej podział majątku po rozwodzie może nastąpić na drodze sądowej lub na mocy umowy zawartej między małżonkami. Ten ostatni sposób może być przeprowadzony w dwojaki sposób, a mianowicie na mocy umowy, która zawierana jest przed sądem (ugoda) bądź na mocy umowy pozasądowej. Ugoda zawierana jest w postępowaniu nieprocesowym, ale również i w pojednawczym, mediacyjnym i przed sądem polubownym. Podział sądowy majątku wspólnego zwykle następuje na mocy orzeczenia, jakie wydaje sąd powszechny w postępowaniu procesowym oraz nieprocesowym, ale również i wydanego przez sąd polubowny.

Mówiąc o podziale majątku wspólnego przy rozwodzie mamy na myśli:

 • podział majątku, w tym mieszkania – stosownie do ich udziałów we wspólnym majątku lub z ewentualnie z wyrównaniem tych udziałów w formie dopłat,
 • sprzedaż majątku oraz podział otrzymanej kwoty między partnerów, zgodnie z ich udziałami w majątku wspólnym,
 • przyznanie całości majątku jednemu z małżonków oraz obciążenie go obowiązkiem spłaty na rzecz drugiej strony.

Kiedy nie można dokonać podziału majątku?

Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym małżonkowie nie mogą żądać podziału majątku wspólnego, jeżeli trwa wspólność ustawowa. Nie mają prawa też rozporządzać czy zobowiązywać się do rozporządzenia udziałem, który przypadałby im w razie ustania wspólności.

Udziały małżonków w majątku wspólnym

Regułą jest, iż z chwilą ustania wspólności byli małżonkowie mają takie same udziały w majątku, który był objęty wspólnością. Jednakże, z ważnych przyczyn każde z nich ma prawo domagać się ustalenia przez sąd nieproporcjonalnych udziałów w majątku wspólnym, przy uwzględnieniu stopnia przyczynienia się każdego z nich do jego budowania. „Ważne powody” zależą od sytuacji, o tym czy istnieją decyduje całokształt faktycznych okoliczności. Jako przykład można wskazać porzucenie rodziny przez jednego małżonka, zaniedbywanie obowiązków względem rodziny, ciągnąca się latami separacja lub brak partycypacji w powstawaniu majątku wspólnego lub przyczynianie się do pomnażania majątku w mniejszym stopniu w porównaniu do możliwości małżonka. Warto wskazać, iż przyczynianie się do powstawania majątku wspólnego to wszelkiego rodzaju starania małżonków o dobro rodziny. Nie chodzi tu tylko o wysokość zarobków czy innych korzyści majątkowych, które przypisane są małżonkom, ale także nakład pracy osobistej w związku z wychowaniem dzieci czy we wspólnie prowadzonym gospodarstwie domowym.

Adwokat przy podziale majątku

Sprawy związane z podziałem majątku nierzadko budzą wielkie emocje małżonków, którzy podejmują decyzję o rozstaniu. Adwokat pełni tu ogromną rolę, jego zadaniem jest zabezpieczenie interesu Klienta, dzięki swojej znajomości przepisów prawa oraz wieloletniemu doświadczeniu. Może on również zaproponować stronom podział majątku na drodze aktu notarialnego lub umowy. Udzielanie porad prawnych to nie jedyny aspekt, dla którego warto zatrudnić profesjonalnego pełnomocnika. Pomaga on także w przygotowaniu wszystkich niezbędnych pism, jest bezstronny i racjonalny w ocenie, jakie rozwiązanie byłoby najlepsze dla Klienta. Dlatego też zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokata Mikołaja Snopczyńskiego i Radcy Prawnego Marii Snopczyńskiej.