Rozdzielność majątkowa Warszawa

Rozdzielność majątkowa Warszawa

Ustawowa wspólność majątkowa między małżonkami powstaje z mocy samego prawa w momencie zawarcia związku. Ten stan można zmodyfikować przez zawarcie stosownej umowy, która popularnie nazywana jest intercyzą. Rozdzielność majątkowa w małżeństwie może pojawić się w dowolnej chwili. Małżonkowie mają prawo odrębnie uregulować stosunki majątkowe. Zawarta między nimi umowa może prowadzić do wyłączenia wspólności majątkowej, rozszerzenia jej bądź ograniczenia – ważne, by decyzje w tej materii podejmowane były jednogłośnie.

Rozdzielność czy wspólność?

O panowaniu ustroju rozdzielności majątkowej w małżeństwie decydują sami małżonkowie lub sąd. Poza umownym uregulowaniem istnieje też możliwość sądowego i przymusowego ustanowienia rozdzielności majątkowej.

Różnica pomiędzy rozdzielnością i wspólnością sprowadza się do ustalenia mas majątkowych, które istnieją w małżeństwie. Przy wspólności będą to trzy masy, a mianowicie: majątek wspólny oraz dwa majątki odrębne. Z kolei w przypadku rozdzielności majątkowej mamy do czynienia z dwiema masami, czyli dwoma majątkami odrębnymi. Należy pamiętać, iż w niektórych przypadkach, pomimo ustanowienia intercyzy, będzie istniał majątek wspólny, zgromadzony przez męża i żonę w trakcie trwania wspólności. Małżonkowie nie zawsze bowiem podejmują decyzję o rozdzielności majątkowej od samego początku trwania małżeństwa. Data ustanowienia rozdzielności jest datą, od której każdy z partnerów posiada swój odrębny majątek i sam pracuje na jego powiększenie.

Warto podkreślić, iż kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje jakie składniki majątku, pomimo ich nabycia w trakcie trwania małżeństwa będą stanowiły majątek osobisty małżonka. Są to:

  • nagrody,
  • prawa autorskie i pokrewne,
  • odszkodowania z tytułu uszkodzenia ciała,
  • przedmioty majątkowe nabyte na drodze dziedziczenia, darowizny lub zapisu.

Czym jest rozdzielność majątkowa?

Intercyza warszawaJeżeli w małżeństwie zostanie ustanowiona rozdzielność majątkowa to między mężem a żoną w ogóle nie powstanie wspólność. Wiąże się to z tym, iż każdy z partnerów posiada swój odrębny majątek osobisty. W skład tego majątku wchodzą wszystkie składniki zawarte przed wejściem w związek małżeński, a także te nabyte w trakcie małżeństwa po dniu, w którym rozdzielność ustanowiono. Intercyza powoduje też, iż każdy z małżonków samodzielnie rządzi posiadanym majątkiem, jednakże mąż i żona mogą wspólnie nabywać różnego rodzaju przedmioty majątkowe w czasie trwania ustroju rozdzielności majątkowej. W takiej sytuacji, przedmiot te nie będą objęte małżeńską wspólnością majątkową a współwłasnością w częściach ułamkowych.

Kiedy zastanowić się nad wprowadzeniem rozdzielności majątkowej?

Małżonkowie mogą w każdej chwili podjąć decyzję o zmianie ustroju, jaki panuje w ich związku. Warunkiem jest tylko jednomyślność. Najczęstszą przyczyną prowadzącą do ustanowienia ustroju rozdzielności majątkowej jest obawa przed egzekwowaniem ewentualnych długów współmałżonka, a przy tym chęć ochrony tego, co mąż i żona nabyli po ślubie. Takie wyjście z sytuacji jest bardzo korzystne, szczególnie gdy jeden z małżonków prowadzi działalność związaną z istotnym ryzykiem finansowym pociągającym za sobą ogromne długi wobec kontrahentów, zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy też Skarbu Państwa.

Kolejną przyczyną, dla której ustanawia się intercyzę jest sytuacja, w której tylko jeden z partnerów w małżeństwie przyczynia się w należyty sposób do powiększania majątku i dba o rodzinę. Drugi zaś, nie stara się o gromadzenie majątku wspólnego lub lekkomyślnie trwoni środki.

Rozdzielność majątkowa w trakcie trwania małżeństwa

Z chwilą zawarcia małżeństwa, między partnerami powstaje wspólność majątkowa. Od tej pory praktycznie wszystko, co zgromadzą, wykonają lub zarobią staje się ich majątkiem wspólnym. Jeśli zatem małżonkowie chcą wprowadzić inny niż ustawowy ustrój wspólnoty małżeńskiej muszą ustanowić rozdzielność majątkową, która nastąpi:

  • poprzez umowę majątkowa małżeńską – intercyzę,
  • w postępowaniu przed sądem.

Jeśli chodzi o umowę, to zawsze ma ona postać aktu notarialnego. Tego typu rozwiązanie możliwe jest tylko w momencie, gdy małżonkowie są zgodni i wspólnie podpiszą intercyzę oraz zgadzają się co do treści umowy. Umowa jest bowiem zgodnym oświadczeniem woli obydwu stron.

Ustanowienie intercyzy na drodze sądowej stosowane jest najczęściej w przypadku braku zgody obojga małżonków co do warunków umowy lub gdy jedno z nich postępuje niewłaściwie. Podobnie jest też w sytuacji, kiedy małżonkowie chcą uniknąć kłopotów po rozwodzie i robią podział majątku wcześniej.

Warto dodać, iż zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, zarówno mąż jak i żona mogą z ważnych powodów żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej na drodze sądowej. Kancelaria Adwokata Mikołaja Snopczyńskiego i Radcy Prawnego Marii Snopczyńskiej pomoże w złożeniu pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej, który składa się do wydziału cywilnego sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby pozwanej. Pozew musi być odpowiednio uzasadniony i opłacony. Wymaga się, by wskazać fakty mające kluczowe znaczenie dla sprawy, czyli np. trwonienie majątku wspólnego przez jednego z małżonków lub też nieprzyczynianie się do powstawania majątku wspólnego. Ważne są także dowody na poparcie wskazanych w pozwie faktów.

Jeżeli tylko sąd pozytywnie rozpatrzy pozew, to rozdzielność majątkowa ustanowiona zostanie z chwilą wskazaną wyroku. Nie może być ona wcześniejsza niż data złożenia pozwu w sądzie. Jednakże w wyjątkowych okolicznościach sąd ma prawo wskazać w orzeczeniu termin wcześniejszy obowiązywania intercyzy niż termin wytoczenia powództwa. Okolicznością taką będzie np. fakt przebywania małżonków w separacji faktycznej.

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków jest szczególnym typem ustroju rozdzielności majątkowej. W chwili ustania rozdzielności majątkowej i powstania wspólności, gdy majątek jednego z małżonków jest mniejszy od dorobku zgromadzonego przez drugiego, małżonek taki ma prawo żądać wyrównania dorobków. Może ono przybierać postać zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz partnera posiadającego mniejszy majątek lub też polegać na transferze prawa, np. przeniesieniu prawa własności nieruchomości bądź ruchomości.

Ustanowienie tego rodzaju rozdzielności powinny rozważyć małżonkowie, których rodzinny majątek służy celom gospodarczym. Ustrój rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków zapewnia partnerom dużą swobodę w decydowaniu o kwestiach związanych z majątkiem, zachowując przy tym sprawiedliwy podział ich dorobku w sytuacji ewentualnego ustania ustroju.

Skutki rozdzielności majątkowej Warszawa

Pierwszym i najważniejszym skutkiem wprowadzenia intercyzy jest to, iż wspólność majątkowa małżonków i ich majątek wspólny przestają istnieć. Od tej chwili mąż i żona posiadają udział w składnikach majątku, które wcześniej były objęte wspólnością. Udział ten wchodzi w skład majątku osobistego każdego z partnerów. Każdy z małżonków zarządza swym majątkiem samodzielnie i to, co nabędzie w przyszłości należeć będzie tylko do jego majątku indywidualnego.

Co więcej, po wprowadzeniu intercyzy, małżonek przestaje odpowiadać za długi drugiego, zatem majątek osobisty jest bezpieczny oraz wolny od zajęć komorniczych. Wyjątek stanowi sytuacja, w której jeden z partnerów udziela drugiemu poręczenia majątkowego.

Ponadto, małżonek, który nie przyczyniał się do mnożenia majątku wspólnego lub też trwonił jego składniki, nie ma już prawa do majątku małżonka. Istnieje także możliwość, iż małżonek ten będzie miał zakaz korzystania z przedmiotów, które teraz należą już tylko do współmałżonka.

W tym miejscu należy też wskazać, iż wprowadzenie ustroju intercyzy nie wpływa na wzajemne obowiązki i prawa małżonków, jaki wynikają z samego faktu bycia w związku małżeńskim. W dalszym ciągu zarówno mąż jak i żona muszą wspierać się wzajemnie i łożyć na utrzymywanie rodziny, którą wspólnie stworzyli.