Opieka nad dzieckiem

Opieka nad dzieckiem Warszawa

Regulacja opieki nad dzieckiem to temat, który w obszarze prawa rodzinnego zbudza chyba najwięcej emocji. Rodzice zwykle nie potrafią radzić sobie z tego rodzaju zagadnieniami zarówno pod względem emocjonalnym, jak i prawnym. Sprawy te są niezwykle przykre, zwłaszcza gdy wymagają zgromadzenia niepodważalnych dowodów, a także przetrwania ciężkiego postępowania dowodowego. Kancelaria Adwokacka Adwokata Mikołaja Snopczyńskiego i Radcy Prawnego Marii Snopczyńskiej pragnie jak najlepiej pomagać swoim Klientom, szczególnie w tak emocjonujących i skomplikowanych momentach życia. Nasi prawnicy kierują się Państwa dobrem oraz etyką zawodową. Ponadto, okazujemy szacunek, zrozumienie i pełną dyskrecję.

Kontakty rodzicielskie

kontakty z dzieckiem warszawaPozbawienie opieki nad dzieckiem, ograniczenie opieki nad dzieckiem czy też zawieszenie władzy rodzicielskiej oraz ustalenie kontaktów ze wspólnymi dziećmi stanowią szeroki zakres spraw prawnych. Nierzadko włączane są do spraw o separację, rozwód, unieważnienie związku małżeńskiego bądź ustalenie pochodzenia dziecka. Jednakże mogą być też przedmiotem odrębnych postępowań. Kancelaria Adwokacka Adwokata Mikołaja Snopczyńskiego i Radcy Prawnego Marii Snopczyńskiej wspiera Klientów w każdej z powyższych sytuacji poprzez kompleksowe prowadzenie spraw rodzinnych związanych z władzą rodzicielską oraz ustaleniem kontaktów z dzieckiem, tzn.:

  • utrzymywaniem tych kontaktów,
  • przywróceniem władzy rodzicielskiej,
  • pozbawieniem, ograniczeniem, zawieszeniem władzy rodzicielskiej,
  • wspólnym wykonywaniem władzy rodzicielskiej.

 

 

Kontakty z dzieckiem a władza rodzicielska

W tym miejscu należy mieć na uwadze dwa pojęcia funkcjonujące w prawie rodzinnym i mające różne definicje. Władza rodzicielska jest zestawem praw oraz obowiązków rodziców wobec dziecka. Innymi słowy to możliwości nadane rodzicom, m.in. w zakresie podejmowania decyzji związanych z dzieckiem, reprezentowania go oraz zarządzania jego majątkiem. Z kolei kontakty z dzieckiem rozumiane są jako prawo do komunikowania się z nim oraz bezpośredniej styczności. Do tej definicji wchodzą kontakty osobiste, a także te mailowe, internetowe czy telefoniczne. Warto wskazać, iż traktowanie tych dwóch terminów jako odrębnych od siebie powoduje, iż rodzice, bez względu na władzę rodzicielską mają obowiązek i prawo utrzymywania tychże kontaktów z dzieckiem, chyba że sąd zadecyduje inaczej.

statystyki władzy rodzicielskiej w roku 2016

Opieka nad dzieckiem – Plan wychowawczy

Ze względu na dobro małoletniego dziecka, najlepszym rozwiązaniem zwykle okazuje się wykonywanie władzy rodzicielskiej zarówno przez matkę, jak i ojca. Jednakże wymaga to wypracowania pewnego konsensusu, porozumienia o sposobie wykonywania władzy. Oczywiście porozumienie to musi przekonać sąd, iż opiekunowie będą w stanie współdziałać ze sobą w kwestii wychowania dziecka, nie może ono naruszać także dobra dziecka.

Tego rodzaju ugoda może być sporządzona w dowolnej formie, nawet w postaci ustnej deklaracji, które sąd zaprotokołuje w czasie rozprawy. Główny aspekt stanowi treść porozumienia – powinna ona zawierać następujące informacje:

  • sposób, w jaki będzie wykonywana władza rodzicielska, a mianowicie jakie decyzje i działania rodzice powinni podejmować wspólnie, a które nie wymagają zgody ich obojga,
  • wszystkie informacje na temat miejsca pobytu dziecka,
  • ustalenia związane z kontaktami każdego rodzica z dzieckiem.

W porozumieniu mogą być zawarte także uzgodnienia dodatkowe, czyli np. obowiązek alimentacyjny.

Nie zawsze jednak zdarza się, że rodzice są w stanie dojść do konsensusu i wypracować rozwiązanie, które satysfakcjonuje obie strony. W takiej sytuacji warto podeprzeć się adwokatem, który pomoże wybrać najlepszy scenariusz z możliwych oraz zweryfikuje realne konsekwencje przedstawianych przez strony rozwiązań.

Władza rodzicielska – ograniczenie

Kiedy miedzy rodzicami nie dojdzie do porozumienia droga sądowa jest nieunikniona. Sąd wydaje wówczas wyrok na podstawie zgromadzonych dowodów oraz opinii, może też powierzyć sprawowanie władzy rodzicielskiej jednemu z opiekunów, ograniczając przy tym prawa i obowiązki drugiego. W tym wypadku mamy do czynienia z ograniczeniem władzy rodzicielskiej, które wiąże się z prawem do wykonywania tylko ściśle określonych uprawnień i obowiązków wskazanych przez sąd. Ograniczenie władzy ma miejsce w dwóch wypadkach: gdy rodzice żyją w rozłączeniu – mowa tu o rozwodzie bądź separacji lub też zagrożone jest dobro dziecka.

Władza rodzicielska – pozbawienie

Jeżeli zaistnieją podstawy, to w skrajnych sytuacjach może dojść do całkowitego pozbawienia opiekuna władzy rodzicielskiej. Orzeczenia tego rodzaju mogą wystąpić tylko wtedy, kiedy uprzednio zastosowane środki nie przyniosły efektu w poprawie sytuacji dziecka oraz gdy istnieje permanentna przeszkoda w realizacji opieki nad dzieckiem, a mianowicie:

  • opiekun rażąco zaniedbuje przypisane mu obowiązki wobec dziecka, nie kontaktuje się z dzieckiem, nie wykazuje zainteresowania jego wychowaniem,
  • opiekun nadużywa swych uprawnień, znęca się nad dzieckiem, molestuje je, wychowuje w nienawiści do drugiego z rodziców,
  • opiekun nie potrafi, nie jest w stanie sprostać swym obowiązkom z powodu choroby lub kary więzienia.

Za trwałą przeszkodę uznaje się taką barierę, która skutecznie uniemożliwia sprawowanie opieki nad dzieckiem przez długi czas lub przez okres, którego nie da się ustalić. Jeżeli przeszkoda minie, można ponownie starać się o jej przywrócenie.

Władza rodzicielska – przywrócenie

Zdarza się, iż przeszkoda, która utrudnia rodzicowi sprawowanie opieki nad dzieckiem jest tylko tymczasowa, tak jak np. w przypadku krótkiego pobytu rodzica w szpitalu czy czasowego wyjazdu za granicę związanego z pracą zarobkową. W takiej sytuacji sąd orzeka o zawieszeniu władzy rodzicielskiej, a nie o jej pozbawieniu. Po ustaniu bariery, stan zawieszenia może zostać uchylony, a rodzic ponownie ma prawo do opieki nad dzieckiem. Czasowe zawieszenie praw oraz obowiązków rodzicielskich wiąże się z wychowaniem i reprezentacją dziecka oraz zarządzaniem jego majątkiem. Wywołuje ono praktycznie identyczne skutki, jakie mają miejsce przy pozbawieniu władzy rodzicielskiej, jednak inaczej się je nazywa i łatwiej uchyla.

Władza rodzicielska – przywrócenie

Jeżeli przeszkoda, dla której władza rodzicielska została odebrana lub zawieszona, minie to sąd ponownie jest w stanie nadać prawa i obowiązki opiekunowi względem dziecka. Nie jest to jednak automatyczny proces, wymaga bowiem zainicjowania postępowania sądowego oraz udowodnienia, iż trwające dotąd problemy są nieaktualne, a uczestnictwo rodzica jest niezbędne w procesie wychowawczym dziecka.

Opieka naprzemienna

Coraz częściej sądy decydują o orzeczeniu opieki naprzemiennej nad dzieckiem. Jej główną i niepodważalną zaletą jest zachowanie równowagi w relacji dziecka z jednym i drugim rodzicem. Opieka ta polega na naprzemiennym przebywaniu dziecka u każdego rodzica z osobna. Orzekana jest po rozwodzie albo rozpadzie związku nieformalnego – konkubinatu. Dziecko przebywa wówczas równą ilość czasu u każdego z rodziców. System opieki naprzemiennej przeciwdziała więc przebywaniu dziecka po rozwodzie tylko z jednym z rodziców. Jednakże opiece tego typu towarzyszą też wady, a mianowicie ciągłe przemieszczanie się dziecka z jednego miejsca do drugiego. Psychologowie zgodnie twierdzą, iż takie rozwiązanie istotnie szkodzi prawidłowemu rozwojowi dziecka i przeciwdziała jego dobru. Warto podkreślić, iż mimo zgodnego porozumienia o opiece naprzemiennej trzeba brać pod uwagę realizowanie obowiązku szkolnego dziecka w jednej placówce, dlatego też  szansę na uzyskanie naprzemiennej opieki nad dzieckiem będą mieli zazwyczaj tylko rodzice mieszkający w tej samej miejscowości. Ponadto, w polskim prawie brakuje regulacji prawnych, które gwarantują uzyskanie takiej opieki.