Rozwód Warszawa

Rozwód Warszawa

Kancelaria Adwokacka Adwokata Mikołaja Snopczyńskiego zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług prawnych w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Reprezentujemy Klientów w sprawach rozwód, a także w postępowaniach o zasądzenie alimentów, podział majątku po rozwodzie, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dziećmi oraz ustalenie ojcostwa.

Jeżeli jest szansa na ugodę między małżonkami, to staramy się zawierać porozumienia, by zminimalizować czas trwania procesu rozwodowego. Dodatkowo dążymy, by sąd w tym samym postępowaniu dokonał również podziału majątku. Sporządzamy w tym celu pisemne porozumienia stron dotyczące podziału majątku, sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej oraz utrzymywania kontaktów z dziećmi po rozwodzie.

Czym jest rozwód?

Rozwód jest instytucją prawa rodzinnego, której celem jest rozwiązanie „martwego” już związku dwóch osób, w którym brakuje wspólnego pożycia małżeńskiego, porozumienia, wierności, czy też wzajemnej pomocy i współdziałania w kwestii dobra rodziny.

Jest to niewątpliwie jeden z najtrudniejszych momentów w życiu człowieka. Nierzadko pociąga za sobą zmianę miejsca zamieszkania, zachwianie relacji rodzinnych i przyjacielskich, a także zmianę codziennej rutyny oraz przyzwyczajeń. Dodatkowo sama konieczność stawienia się na rozprawie potęguje lęk i obawę. Rozwód to także silne negatywne uczucia żywione przez małżonków, które często stają się motorem do podejmowania prób skrzywdzenia – majątkowego lub osobistego, drugiego z małżonków. Taka krzywda może polegać na ograniczeniu kontaktów ze wspólnymi dziećmi lub ich restrykcyjnego ograniczenia. Może także sprowadzać się do ogromnych i nieuzasadnionych roszczeń finansowych związanych z alimentami, czy też podziałem wspólnego majątku.

– Wikipedia o rozwodzie

Rozwód – kiedy należy wziąć rozwód?

RozwódZgodnie z polskim prawem, warunkiem koniecznym przesądzającym o dopuszczalności rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Wyrażenie to może nastręczać trudności interpretacyjnych, gdyż brak jest jego legalnej definicji. Mimo tego, za rozkład pożycia małżeńskiego można uznać ustanie trzech podstawowych więzi między małżonkami, a mianowicie:

  • duchowej, emocjonalnej, jaką jest wzajemna miłość, szacunek oraz akceptacja
  • fizycznej, która oznacza współżycie seksualne, ale także gesty fizyczne potwierdzające miłość, troskę i przywiązanie
  • ekonomicznej wyrażonej wspólnym miejscem zamieszkania, obopólnym przyczynianiem  się do zaspokajania potrzeb życiowych lub współdecydowaniem o wydatkach

W powyższych sytuacjach każdy z małżonków ma prawo żądać rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Jeżeli zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego nie występuje, sąd nie jest obowiązany do orzeczenia rozwodu nawet wtedy, gdy małżonkowie są zgodni w swoich żądaniach.

Kiedy rozwód jest niedopuszczalny?

Nawet pomimo wystąpienia całkowitego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, sąd nie orzeka rozwodu, w przypadku gdy:

  • dobro wspólnych małoletnich dzieci mogłoby ucierpieć z tego powodu
  • jeśli rozwód byłby niezgodny z zasadami współżycia społecznego, np. gdy jeden z małżonków jest nieuleczalnie chory, a rozwód byłby dla niego ogromną krzywdą
  • gdy rozwodu żąda małżonek, który jest wyłącznie winny rozpadowi pożycia, chyba że drugi z małżonków wyrazi na to zgodę lub jego odmowa w danych okolicznościach sprzeciwia się zasadom współżycia społecznego

Ile kosztuje rozwód?

Od pozwu o rozwód uiszcza się stałą opłatę, w wysokości 600 zł. Pozostałe koszty zależne są od tego, czego Klient żąda w orzeczeniu – jeśli obejmuje ono podział majątku wspólnego, to opłata kierowana do sądu wyniesie dodatkowo 1000 zł albo 300 zł, w razie gdy małżonkowie są zgodni co do sposobu wspomnianego podziału.

Sprawa rozwodowa – jak wygląda?

Co do zasady sprawa rozwodowa jest sprawą niezwykle trudną, która pociąga za sobą ogrom emocji i nierzadko sprzeczne interesy małżonków. Nie ma uniwersalnej porady dotyczącej tego, jak się rozwieść. W tym złożonym procesie istnieje bowiem wiele zmiennych. Dlatego też obecność adwokata rozwodowego jest kluczowa – będzie on studził emocje i zadba o poprawny przebieg postępowania.

Rozwód z orzeczeniem o winie

W postępowaniu rozwodowym zapada wyrok, w którym to sąd orzeka czy i która ze stron ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego, chyba że małżonkowie nie wyrażają zgody na tego rodzaju orzeczenie bądź też do sądu trafił pozew o rozwód bez orzekania o winie.

W wyroku rozwodowym mamy do czynienia również z rozstrzygnięciem o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi obojga stron, a także z uregulowaniem kontaktów z nimi. Ponadto określa się, w jakiej kwocie, każdy z małżonków będzie obowiązany do zapłaty alimentów, czyli ponoszenia kosztów związanych z wychowaniem dziecka i jego utrzymaniem. Praktyka pokazuje, że nagminnym jest, iż skonfliktowani rodzice żądają od siebie niebagatelnie wysokich alimentów, które nie są powiązane z potrzebami dziecka i jego dobrem, a tylko chęcią zemsty i zaszkodzenia drugiemu z rodziców. Kancelaria Adwokacka Adwokata Mikołaja Snopczyńskiego pomaga w ustaleniu na drodze prawnej wysokości oraz sposobu płatności alimentów tak, aby rzeczywiście były przeznaczone jedynie na wydatki związane ze wspólnym dzieckiem, a nie na inne cele. Prawnicy Kancelarii Adwokackiej Adwokata Mikołaja Snopczyńskiego bronią przed nieuzasadnionymi roszczeniami o podwyższenie alimentów bądź ich zasądzenie. Jeżeli zajdzie taka potrzeba dochodzą zmniejszenia wysokości alimentów, które zostały wcześniej ustalone w sposób nazbyt wygórowany.

Ustalenie kontaktów z dziećmi

Jeśli chodzi o ustalenie kontaktu byłego małżonka ze wspólnymi dziećmi, to nierzadko zdarza się, iż jedno z rodziców stara się skutecznie utrudnić drugiemu kontakty z dziećmi. Odbywać się może to na drodze prawnej poprzez pozew o odebranie bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej lub też na drodze pozaprawnej przez czynienie przeszkód w tychże kontaktach. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku dziecko i rodzić zasługują na ochronę swoich praw do wzajemnych kontaktów. W razie zwrócenia się do Kancelarii Adwokackiej Adwokata Mikołaja Snopczyńskiego o pomoc prawną, Klient otrzyma wsparcie w sprawie zachowania władzy rodzicielskiej, której to drugi z małżonków chce go pozbawić lub ograniczyć. Prawnicy używają środków prawnych, których celem jest umożliwienie dziecku i jego rodzicom wzajemnych kontaktów w taki sposób, który zagwarantuje ich  pewność, poprawność i stabilność.

W tym miejscu warto również dodać, iż rozwiedziony małżonek znajdujący się w niedostatku, ale nieuznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, może skorzystać z prawa do żądania od drugiego rozwiedzionego małżonka środków utrzymania proporcjonalnie do jego usprawiedliwionych potrzeb i możliwości majątkowych, a także zarobkowych małżonka zobowiązanego.

Wspólne mieszkanie

Kolejną kwestią, którą należy uregulować w wyroku rozwodowym jest sposób korzystania ze wspólnego mieszkania przez okres wspólnego zamieszkiwania w nim rozwiedzionych małżonków. Koniecznie należy uwzględnić przy tym potrzeby wspólnych dzieci oraz małżonka, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Co więcej, jeśli przeprowadzenie podziału wspólnego majątku małżonków nie nastręczy nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym, to sąd może dokonać tego podziału w wyroku rozwodowym na wniosek strony. W tego typu sytuacjach pojawiają się zakusy, aby uzyskać od byłego partnera większy udział przy podziale majątku wspólnego, niż wynikałoby to z przepisów prawa oraz rzeczywistych nakładów poniesionych przez obie strony w trakcie trwania związku małżeńskiego czy partnerskiego. Często dochodzi do tego, iż jeden z byłych partnerów szantażem chce uzyskać określonego korzyści finansowe w zamian za ułatwienie sprawnego przeprowadzenia postępowania rozwodowego lub też za nie przeszkadzanie w realizowaniu kontaktów z dzieckiem. Zwrócenie się do Kancelarii Adwokackiej Adwokata Mikołaja Snopczyńskiego jest równoznaczne z zapewnieniem Klientowi pomocy prawnej w ochronie jak największej części majątku przed działaniami byłego małżonka i jego bezprawnymi roszczeniami.

Sąd może również w orzeczeniu nakazać eksmisję jednego z małżonków, kiedy żąda tego drugi lub zasądzić alimenty dla jednego z nich.

Rozwód bez orzekania o winie

Sąd ma możliwość orzec rozwód z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o winie, co uzależnione jest od samych małżonków. Jeśli potrafią porozumieć się miedzy sobą w najważniejszych kwestiach, sąd nie będzie miał wówczas obowiązku rozstrzygać m.in. o tym, przy którym z małżonków zostaną małoletnie dzieci. Niestety rozwodom zwykle towarzyszą ogromne emocje i z tego też względu coraz częściej rozwód bez orzekania o winie nie jest możliwy. Strona, która doświadczyła przemocy, została wielokrotnie zraniona, zdradzona czy też upokorzona rzadko zgadza się na rozwód bez orzekania o winie. Zdarza się także, iż często wskazanie osoby winnej rozkładu pożycia małżeńskiego jest niezbędne w przypadku chęci wystąpienia o alimenty dla siebie.

Rozwodowe postępowanie sądowe

Pierwszą instancją orzekającą o rozwodzie jest Wydział Cywilny Sądu Okręgowego, natomiast apelację od wyroku rozwodowego rozpatruje sąd apelacyjny.  Z pozwem o rozwód może wystąpić każdy z małżonków. Pomóc może w tym również adwokat rozwodowy.

Jeśli chodzi o posiedzenia sądu to odbywają się one przy „zamkniętych drzwiach” – bez udziału publiczności. Oprócz stron, na Sali rozpraw obecni mogą być wyłącznie ich przedstawiciele ustawowi oraz pełnomocnicy, adwokaci rozwodowi, prokurator, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Prawo Obywatelskich, a także po dwie osoby zaufania z każdej strony.

Niestawiennictwo w sądzie

Niestawiennictwo którejkolwiek ze stron nie tamuje odbycia się sprawy rozwodowej. Jeśli jednak przy pierwszej rozprawie nie stawi się powód, a jego nieobecność nie będzie usprawiedliwiona, to sąd zawiesi postępowanie. Kolejne podjęcie postępowania przez powoda może nastąpić na wniosek, ale tylko po upływie trzech miesięcy od momentu zawieszenia postępowania sądowego. Jeśli natomiast postępowanie nie zostanie podjęte w ciągu roku od chwili zawieszenia, to ulegnie ono umorzeniu.

Przed wydaniem orzeczenia należy przeprowadzić postępowanie dowodowe, w którym należy wykazać trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego oraz fakt, że nie zaszła żadna z przesłanek negatywnych. W tym postępowaniu dowody na poparcie swoich twierdzeń może składać każda ze stron. Dodatkowo sąd zobowiązany jest przeprowadzić dowód z przesłuchania stron, gdyż to one znają najlepiej szczegóły pożycia małżeńskiego. Sprawne i prawidłowe przygotowanie się do procesu na pewno ułatwi profesjonalista w osobie adwokata rozwodowego.

Warto podkreślić też, iż w procesie rozwodowym przewiduje się możliwość mediacji, którą przeprowadzić można na jego każdym etapie. Jest ona dobrowolna, nie przyniesie zatem konsekwencji stronie przypadku odmowy, chyba że strona ta początkowo zgodziła się wziąć udział w postępowaniu mediacyjnym. Celem samej mediacji jest doprowadzenie do ugody między małżonkami i wypracowanie tego samego stanowiska w sprawach spornych, np. w sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie.

Rozwód – konsekwencje

Małżeństwo przestaje istnieć od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Po uprawomocnieniu się orzeczenia rozwodu małżeństwo rozwiązuje się, co skutkuje zmianą stanu cywilnego dotychczasowych małżonków – od tego momentu są osobami stanu wolnego i z powodzeniem mogą zawrzeć następne małżeństwo. Rozwód nie zmienia jednak powiązań byłych małżonków ze wspólnymi dziećmi – zmiana dotyczy jedynie sposobu wykonywania nad nimi władzy rodzicielskiej. Po rozwiązania małżeństwa nie ustaje też stosunek powinowactwa z rodziną byłego małżonka.

Należy też wskazać, iż rozwiedziony małżonek, który w chwili zawarcia małżeństwa dokonał zmiany dotychczasowego nazwiska, może do niego powrócić. Musi jedynie złożyć oświadczenie przed konsulem lub kierownikiem urzędu stanu cywilnego w ciągu trzech miesięcy od momentu uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu.

Z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia dochodzi do ustania wspólności majątkowej małżeńskiej, a w jej miejscu pojawia się współwłasność w częściach ułamkowych. Możliwy jest wówczas podział majątku. Konsekwencją rozwodu jest też fakt, iż byli małżonkowie nie dziedziczą po sobie.

Rozwód Warszawa – Weź Adwokata

Z uwagi na fakt, iż rozwód wiąże się z silnymi emocjami, udział adwokata w postępowaniu rozwodowym jest niezbędny i warto skorzystać z pomocy eksperta. Adwokaci i Radcowie Prawni, którzy stanowią zespół Kancelarii Adwokackiej Adwokata Mikołaja Snopczyńskiego posiadają szerokie doświadczenie procesowe w dziedzinie prawa rodzinnego, szczególne w sprawach o orzeczenie rozwodu, podział majątku i zasądzenie alimentów.

Pracownicy naszej Kancelarii Adwokackiej Adwokata Mikołaja Snopczyńskiego to profesjonaliści. Nie oceniają, ale zawsze stoją po stronie Klienta i próbują znaleźć najkorzystniejsze z możliwych rozwiązań. Minimalizują przy tym koszty związane ze sprawą rozwodową, jak również i czas postępowania rozwodowego – dążą bowiem do tego, by rozwód został orzeczony już na pierwszej rozprawie. Kancelaria Adwokacka Adwokata Mikołaja Snopczyńskiego koncentruje swoją działalność na obszarze całej Warszawy. Jesteśmy w stanie pomóc Klientom przed wszystkimi sądami w Warszawie. Zapraszamy wszystkie osoby, które nie widzą już szans na ratowanie swojego małżeństwa i podjęły decyzję o rozwodzie. Poświęcamy Klientowi maksimum zaangażowania oraz uwagi. Wierzymy, że Państwa prawa zasługują na najlepszą ochronę i dokładamy wszelkich starań, by tę ochronę urzeczywistnić. Gwarantujemy, że dołożymy wszelkich starań, by ten ciężki proces jakim jest rozwód był dla naszego Klienta jak najmniejszym źródłem stresu.

Rozwód Warszawa – w czym może pomóc Kancelaria Adwokacka?

Kancelaria Adwokacka Adwokata Mikołaja Snopczyńskiego prowadzi sprawy o rozwód na terenie Warszawy. Każdy z prawników Kancelarii Adwokackiej:

  • udziela porad prawnych w odpowiedzi na pytania Klientów – Prawnicy z naszego zespołu po zapoznaniu się z sytuacją Klienta oceniają, czy istnieją wszystkie niezbędne przesłanki do wytoczenia powództwa w sprawie rozwodu
  • prowadzi negocjacjedecyzja o rozwodzie często kończy się brakiem porozumienia między małżonkami. Prawnicy z Kancelarii Adwokackiej Adwokata Mikołaja Snopczyńskiego , którzy reprezentują Klienta zwykle negocjują warunki rozwodu z pełnomocnikiem strony przeciwnej. Jest to bardzo korzystne z uwagi na to, iż adwokaci potrafią rozmawiać bez emocji i przez to koncentrują się tylko na przedmiocie sporu, co zwiększa szanse na zakończenie postępowania już na pierwszej rozprawie
  • reprezentuje Klienta przed sądem w postępowaniu rozwodowym – Prawnicy z Kancelarii Adwokackiej Adwokata Mikołaja Snopczyńskiego dodatkowo pomagają w skompletowaniu potrzebnych dokumentów, przygotowują szereg niezbędnych pism oraz wspierają Klienta w odbywających się rozprawach przed sądem