Pozew o rozwód w 2021 roku – Warszawa

Pozew o rozwód w 2021 roku

Aktualnie dostaje wiele pytań od klientów jak postępować ze sprawą o rozwód. Czy szybko wnosić pozew jeszcze pod koniec 2020 roku czy poczekać i złożyć pozew o rozwód w 2021 roku.

Co do zasady sprawy o rozwód, które wpływają do Sądu są przydzielane droga losowania poszczególnym sędziom i rozpatrywane według kolejności. Nie ma więc znaczenia czy złożymy pozew o rozwód w 2020 roku, czy dopiero złożymy pozew o rozwód w 2021 roku. Parę dni nie robi różnicy jeśli chodzi o czas trwania sprawy o rozwód.

Na szybkość rozpatrzenia sprawy o rozwód natomiast bardzo duży wpływ ma prawidłowe przygotowanie pozwu o rozwód oraz załączników, tak aby Sąd wyznaczają termin rozprawy o rozwód w 2021 miał dobrze przygotowane dokumenty.

rozwód w 2021 roku warszawa

Jak przygotować pozew o rozwód w 2021 roku

Co do zasady nic w aktualnych sprawach o rozwód nie zmienia się za wyjątkiem procedury dotyczącej prowadzenia spraw sądowych z uwzględnieniem szczególnych przepisów o covid 19. Przedmiotowe przepisy w niektórych przypadkach mogą znacznie przyspieszyć rozpatrzenie sprawy o rozwód, a w niektórych niestety wydłużyć.

 Pozew o rozwód można przygotować samemu lub przy pomocy profesjonalnego pełnomocnika zajmującego się sprawami o rozwodowymi.

Pozew o rozwód powinien zawierać:

 • Wskazanie Sądu do którego składamy pozew o rozwód,
 • Zatytułowanie pisma Pozew o rozwód
 • informacje dotyczące małżonków t,j, wskazanie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru pozew,
 • wskazanie żądania t.j. czy chcemy rozwód z winy czy bez winy,
 • wskazanie dowodów, które chcemy przedstawić Sądowi,
 • informacje, czy małżonkowie podjęli próbę mediacji
 • podpis,
 • informację czy są dzieci, jeśli tak to wskazanie komu ma przysługiwać władza rodzicielska, ustalenie kontaktów oraz wysokość alimentów
 • wskazanie wszystkich załączników
 • do pozwu należy załączyć odpis skrócony aktu małżeństwa, a jeśli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, to również odpis skrócony aktu urodzenia każdego dziecka.
 •  należy uiścić opłatę sądową w wysokości 600 zł.

Kiedy można żądać rozwodu ?

W przypadku jeśli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia każdy z małżonków może żądać orzeczenia rozwodu. Pozew o rozwód składa się przed Sądem Okręgowym ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. A co w przypadku jeśli małżonkowie nie mieli wspólnego ostatniego miejsca zamieszkania lub zamieszkiwali poza granicami. Z uwagi na coraz częściej pojawiające się pytania w tym zakresie i obszerność problematyki, będzie to przedstawione w kolejnym artykule.

W przypadku procesu o  rozwód Sąd orzeka o tym, które z małżonków zawiniło w rozpadzie małżeństwa. Na zgodny wniosek stron Sąd może odstąpić od ustalania winy w rozkładzie pożycia. W przypadku zaniechania o winie przyjmuje się, że żadne z małżonków nie ponosi winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Jeśli małżonkowie posiadają dzieci  Sąd orzeka o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, o kontaktach rodziców z dziećmi oraz o wysokości alimentów na małoletnie dzieci w jakich każde z rodziców będzie zobowiązane do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci. Sąd może też orzec o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania. Oczywiście strony mogą w przedmiotowych sprawach się porozumieć i złożyć do Sądu projekt ustalonego porozumienia co do poszczególnych elementów rozwodu. Sąd mą obowiązek badać, czy ustalone sposób wykonywania władzy rodzicielskie, ustalone kontakty z dzieckiem jak i wysokość alimentów jest zgodny z dobrem małoletniego dziecka.

pozew o rozwód w 2021 roku

Rozwód jest poważną decyzją. Nasza kancelaria dzięki dużemu doświadczeniu może doradzić, jakie należy podjąć kroki w Państwa przypadku. Nasz zespól adwokatów i radców prawnych jest bardzo doświadczony , gdyż od wielu lat doradza w sprawach rodzinnych, rozwodowych, separacjach, alimentach, podziałach majątku dorobkowego. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią pod numerem telefonu (885 944 227), aby omówić wszystkie sprawy związane z Państwa sytuacją rodzinną.