Ustalenie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie 2020

Ustalenie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie 2020

Bez względu na to, pod czyją władzą rodzicielską jest dziecko, oboje rodzice mają prawo, a nawet obowiązek do utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty te w szczególności obejmują różnego rodzaju spotkania, odwiedziny, zabieranie dziecka poza jego miejsce stałego pobytu, a także bezpośrednią komunikację, korespondencję, porozumiewanie się na odległość z użyciem środków komunikacji elektronicznej.

Spotkania, odwiedziny czy zabieranie dziecka poza jego stałe miejsce pobytu nie są koniecznymi formami kontaktu w każdym przypadku, mimo że Kodek Rodzinny i Opiekuńczy wymienia je w art. 113. Gdyby tak nie było można by przyjąć, że rodzicom, którzy nie sprawują władzy rodzicielskiej, ale za to mają prawo i obowiązek w związku z utrzymywaniem osobistego kontaktu z dziećmi musi przysługiwać cały wachlarz form kontaktowania się.

Często zdarza się też tak, iż interes jednego z rodziców sprawującego władzę rodzicielską oraz dobro dziecka przemawiają za tym, by kontaktowanie się drugiego z rodziców z dzieckiem zostały ograniczone jedynie do wizyt w miejscu stałego pobytu dziecka oraz korespondowania drogą elektroniczną czy rozmów telefonicznych, bez możliwości zabierania go z miejsca jego zamieszkania.

Kontakty z dzieckiem będą oczywiście ewoluowały, gdyż naturalne jest, że inaczej będą one wyglądać w przypadku dziecka rocznego, a inaczej gdy mamy do czynienia z nastolatkiem. Wpływ na formę kontaktowania się dziecka z rodzicem będą miały również cechy osobowe, do których należą miejsce zamieszkania, pracy rodzica lub niebezpieczeństwo negatywnego wpływu na rozwój i wychowanie potomka. Dużą rolę odgrywają w tej kwestii też relacje między małżonkami po rozwodzie, osobą sprawującą pieczę nad dzieckiem czy jego opiekunem.

Warto jednak rozważyć, czy w takich sprawach nie powinno wysłuchać się samego dziecka oraz zapewnić mu udział w ustaleniu zasad postępowania w przyszłości. Pozwoli to z pewnością zarówno rodzicom, jak i sądowi, uwzględnić oczekiwania dziecka, a także jego rozsądne życzenia. Konflikt rodziców nie powinien tu grać pierwszych skrzypiec, dobro dziecka powinno być nadrzędne.

W związku ze specyfiką postępowania w kwestii ustalenia kontaktów z dzieckiem, która podobnie jak rozwód, generuje dużo negatywnych emocji, warto zastanowić się, czy pomoc pełnomocnika w postaci adwokata czy radcy prawnego nie będzie konieczna. Prawnicy z Kancelarii Adwokackiej Adwokata Mikołaja Snopczyńskiego i Radcy Prawnego Marii Snopczyńskiej czekają na Państwa i służą profesjonalnym wsparciem.

Władza rodzicielska Warszawa

W przypadku, gdy rodzice żyją w rozłące, sąd ma prawo określić sposób, w jaki będzie wykonywana władza rodzicielska. Może pozostawić ją obojgu rodziców lub powierzyć ją jednemu z nich albo ograniczyć władzę drugiego. Należy pamiętać, iż rozwód rodziców nie jest tożsamy z ograniczeniem władzy rodzicielskiej. W każdej z wymienionych wyżej sytuacji, w razie różnych miejsc zamieszkania rodziców, mają oni prawo wynikające z władzy rodzicielskiej, jak również obowiązek kontaktów z potomkiem. Jednakże sąd w każdej chwili może zmienić orzeczenie o władzy i sposobie wykonywania jej zawarty w wyroku rozwodowym.

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem Warszawa

Jeśli chodzi o ograniczenie kontaktów z dzieckiem są dwie możliwości, a mianowicie całkowite lub częściowe ograniczenie tych kontaktów. Zmiana zakresu w kwestii kontaktowania się z dzieckiem dokonywana jest przez sąd poprzez orzeczenie o władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym.

Sąd opiekuńczy ma prawo zakazać spotykania się z dzieckiem czy też zabierania go poza miejsce jego stałego pobytu lub zezwolić na spotkania z dzieckiem jedynie w obecności drugiego z rodziców bądź opiekuna/kuratora sądowego/innej osoby wskazanej sądownie. Może również ograniczyć sposoby komunikacji na odległość lub całkowicie ich zakazać.

Sąd może również nałożyć na rodziców obowiązek określonego postępowania, tj. skierować ich do odpowiednich placówek albo specjalistów, którzy zajmują się terapia rodzinną, udzielaniem porad lub świadczą innego rodzaju pomoc.

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Jeżeli między rodzicami nie dochodzi do konsensusu, to w kwestiach związanych z kontaktowaniem się z dzieckiem orzeka sąd rodzinny. Wniosek o ustalenie kontaktów składa się w Sądzie Rejonowym w miejscu zamieszkania dziecka. Opłata za jego złożenie wynosi 40 zł.

Do wniosku dołączyć należy odpis dla drugiej strony, by mogła się ustosunkować do naszych żądań. Jeżeli jednak oczekiwania drugiego rodzica będą zgoła inne, to należy liczyć się z tym, że zostaniemy skierowani na konsultację do biegłego psychologa, który oceni nasze kompetencje rodzicielskie, a także ustali jaka więź łączy nas z dzieckiem.

W piśmie trzeba wskazać sposób kontaktowania się z dzieckiem, np.:

– miejsce spotkać (w miejscu/poza miejscem zamieszkania dziecka)

– czy spotkania będą odbywały się w obecności drugiego z rodziców

– termin i przedział czasowy trwania kontaktów

– sposób kontaktowania się z dzieckiem w okresie wakacyjnym, świątecznym i ferii, a także kontakty w dniach ważnych dla rodziców lub dziecka (dzień matki, dzień ojca, urodziny)

– kwestie związane z odbieraniem/odwożeniem dziecka po spotkamiach, przygotowaniem i wydaniem dziecka

– forma i częstotliwość porozumiewania się z dzieckiem na odległość

We wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem musimy poprosić sąd o przeprowadzenie dowodów, które sami wskażemy. Istotne będą tu każdego rodzaju dowody, które wskazują na naszą więź z potomkiem, warunki lokalowe (szczególnie, gdy wnosimy o to, by dziecko nocowało), dotychczasowy sposób opieki nad dzieckiem. Dowodami w postępowaniu będą także zeznania świadków (koniecznie jednak należy wskazać ich imiona, nazwiska i adresy), jak również filmy, zdjęcia, nagrania głosowe.

Zabezpieczenie

Wraz z wnioskiem o ustalenie kontaktów z dzieckiem warto złożyć też wniosek o zabezpieczenie żądania, gdyż po jego uwzględnieniu kontakty z dzieckiem będą nam przysługiwały w takim wymiarze, jaki określi sąd już w toku postępowania. Opłata od wniosku o regulację kontaktów wynosi 40 zł.

Mediacja Warszawa

Wnosząc o uregulowanie kontaktów z dzieckiem musimy pamiętać, iż nie nasze interesy czy plany są w toku postępowania najważniejsze, ale dobro i spokój dziecka. To właśnie interesem dzieci będzie się kierował sąd wydając swoje rozstrzygnięcie.

Sąd może skierować rodziców na mediację, który pomoże w wypracowaniu wspólnego kompromisu, by zarówno matka, jak i ojciec byli usatysfakcjonowani rozwiązaniem, oczywiście z uwzględnieniem najwyższego dobra dziecka. Jeśli mediacja odniesie skutek, następuje podpisanie ugody, którą później zatwierdza sąd. Z kolei w sytuacji gdy nie da się wypracować konsensusu podczas spotkania z zawodowym mediatorem, sprawa wróci na salę sadową. Pamiętać należy, iż udział w mediacji jest dobrowolny i strony nie muszą wyrażać na nią zgody, a w jej toku mogą odstąpić w każdym momencie.

 Władza rodzicielska 2020

Kto oprócz rodziców może domagać się ustalenia kontaktów z dzieckiem?

Oprócz rodziców, o kontakt z dzieckiem mogą starać się:

– rodzeństwo

– dziadkowie

– powinowaci w linii prostej (teściowie)

– inne osoby, które sprawowały przez dłuższy czas opiekę nad dzieckiem

Ustalenie powyższych kontaktów nie wpływa w żaden sposób na władzę rodzicielską rodziców.