Pozew o rozwód wzór 2020

Pozew o rozwód Warszawa

Postępowanie rozwodowe wszczynane jest z chwilą złożenia pozwu o rozwód do sądu przez któregoś z małżonków. Tego rodzaju sprawy rozpatruje sąd okręgowy właściwy dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania męża i żony, o ile jedno z nich nadal tam przebywa. Jeżeli tak nie jest, sądem wyłącznie właściwym jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego. Z kolei jeśli nie da się tego, wówczas pozew powinien być wniesiony do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania powoda.

Pozew o rozwód – co powinien zawierać?

Formą przewidzianą dla pozwu o rozwód jest forma pisemna. Pierwsza część pozwu musi zawierać datę i miejsce sporządzenia pisma, a także oznaczenie sądu, do którego jest ono kierowane. Należy również pamiętać o wskazaniu stron rozwodu, a zatem:

 • powoda, czyli osoby, która składa pozew o rozwód,
 • pozwanego, czyli osoby, przeciwko której pozew jest kierowany.

Opisując strony, pamiętamy o następujących danych:

 • imionach i nazwiskach,
 • numerach PESEL,
 • miejscu zamieszkania,
 • ewentualnym pełnomocniku, jeśli strona takowego posiada (imię, nazwisko oraz siedzibę kancelarii)

Warto dodać, iż jeżeli pozew w imieniu strony składa jej pełnomocnik, to musi on określić, w imieniu której ze stron występuje. Zobligowany jest także do załączenia opłaconego pełnomocnictwa.

Kolejnym krokiem jest oznaczenie rodzaju pisma. W nagłówku więc znaleźć się musi wyraźny tytuł: „Pozew o rozwód”.

Dalej formułujemy już nasze roszczenia oraz ich uzasadnienie poparte dowodami.

 

Pozew rozwodowy Warszawa

 

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie lub bez orzeczenia o winie

Jeżeli zdecydowali się Państwo na wniesienie pozwu o rozwód, należy określić w nim także, czy domagają się Państwo tego, by sąd wskazał małżonka, który ponosi winę za całkowity rozkład pożycia lub też fakt ten pominął. Od tej kwestii zależna jest ostateczna wysokość opłaty za wniesienie pozwu rozwodowego oraz długość postępowania.

Sądy orzekają rozwody z winy męża, żony bądź obu stron. W praktyce często dzieje się tak, iż powód składa pozew o rozwód z wnioskiem o to, by wskazać stronę przeciwną jako wyłącznie winą rozkładu pożycia małżeńskiego. Jednakże, po przeprowadzeniu postępowania okazuje się, iż za rozpad związku doszło z winy obojga partnerów.

Warto także mieć świadomość, iż samo złożenie pozwu nie jest tożsame z uwzględnieniem każdego roszczenia w nim wymienionego.

Pozew o rozwód a wspólne małoletnie dzieci

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy wskazuje, że wyrok rozwodowy powinien zawierać rozstrzygnięcia o całości spraw danej rodziny. Dlatego też, jeżeli mąż i żona mają wspólne małoletnie potomstwo, to w pozwie o rozwód powinny znaleźć się tak wnioski, które dotyczą:

 • uregulowania kontaktów z dziećmi,
 • władzy rodzicielskiej nad dziećmi,
 • miejsca zamieszkania dziecka,
 • alimentów.

Pozew o rozwód – jakie wnioski można w nim zawrzeć?

W pozwie rozwodowym powinien również znaleźć się wniosek o regulację sposobu korzystania z mieszkania, jeżeli byli małżonkowie nadal tam przebywają. Wniosek ten może dotyczyć korzystania zarówno po rozwodzie, jak i w trakcie sprawy rozwodowej.

Ważnym, choć często pomijanym składnikiem pozwu o rozwód, jest wniosek z roszczeniem o alimenty od drugiego z małżonków na własną korzyść. Z takim wnioskiem może wystąpić jedynie małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia, znajdujący się przy tym w niedostatku. Zwykle alimenty na małżonka pojawiają się w przypadku dużych dysproporcji w zarobkach partnerów.

W pozwie o rozwód można także wnieść o podział majątku wspólnego, ale tylko wówczas gdy nie spowoduje to zbędnej zwłoki w postępowaniu.

Pozew o rozwód – załączniki

Załącznikami do pozwu rozwodowego są:

 • odpisy: zupełny odpis aktu małżeństwa, skrócony odpis aktu urodzenia małoletniego potomstwa stron, odpis pozwu razem z załącznikami,
 • różnego rodzaju materiały potwierdzające twierdzenia zawarte w pozwie, m.in.: listy, zdjęcia, nagrania, rachunki,
 • pełnomocnictwo, jeżeli strona jest reprezentowana np. przez adwokata,
 • dowód opłaty: ewentualnego pełnomocnictwa, pozwu,
 • dokumenty potwierdzające sytuację majątkową osoby występującej z pozwem o rozwód, jeśli żąda ona zwolnienia od kosztów sądowych.

Opłata za pozew o rozwód

Pozew rozwodowy musi być opłacony, w przeciwnym wypadku sąd nie podejmie żadnych działań. W przypadku pozwu z orzeczeniem o winie opłata wynosi 600 zł. Jeżeli sąd nie poruszy kwestii winy za rozkład pożycia małżeńskiego, opłata ta ulega zmniejszeniu wynosi 300 zł.