Utrudnianie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie Warszawa

 

 

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie

Utrzymywanie kontaktów z dziećmi po rozwodzie to zarówno prawo, jak i obowiązek każdego z rodziców. Nierzadko zdarza się, iż strony będące w konflikcie nie umieją w sposób polubowny ustalić kontaktów z dzieckiem. Co więcej, praktyka pokazuje, że nawet mimo sądowego ustalenia kontaktów rodzice utrudniają je, a nawet zaniedbują.

Zespół adwokatów Kancelarii Adwokata Mikołaja Snopczyńskiego i Radcy Prawnego Marii Snopczyńskiej od wielu lat pomaga ustalić formy kontaktowania się z dzieckiem – rodzicom, a także innym uprawnionym do tego stronom.

kontakt z dzieckiem po rozwodzie Warszawa

Prawa i obowiązki rodziców wobec dziecka po rozwodzie

Zgodnie z art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice, niezależnie od władzy rodzicielskiej oraz dzieci mają prawo i obowiązek do utrzymywania ze sobą kontaktów.

Do kontaktów zalicza się, m.in.:

  • wspólne przebywanie,
  • wymianę korespondencji
  • kontakty za pomocą mediów elektronicznych
  • rozmowy telefoniczne.

Kontakty powinny być ustalone wspólnie przez rodziców, przy czym należy uwzględnić dobro dziecka i jego rozsądne życzenia. W momencie, gdy nie uda się wypracować zadowalającego rozwiązania, ustaleniem kontaktów zajmie się sąd.

Co jeśli jedno z rodziców utrudnia drugiemu kontakty z dzieckiem?

Doświadczenie prawników Kancelarii Adwokata Mikołaja Snopczyńskiego i Radcy Prawnego Marii Snopczyńskiej pokazuje, że rodzice często naruszają uregulowane wcześniej kontakty z dzieckiem. Żeby zdyscyplinować rodziców, Kodeks postępowania cywilnego wprowadza skuteczne narzędzie, a mianowicie nakaz zapłaty oznaczonej sumy na rzecz drugiego rodzica.

Warto podkreślić, że przesłankami zastosowania zagrożenia nakazem zapłaty będą jakiekolwiek uchybienia w wykonywaniu uregulowanych kontaktów. Są one oczywiście konsekwencją sporu, który trwa między rodzicami oraz traktowaniem więzi emocjonalnej między jednym z rodziców a dzieckiem jako karty przetargowej lub represji.

Kiedy zgłosić się do adwokata?

Jeżeli drugi rodzic ogranicza kontakty rodzica uprawnionego poprzez:

  • niewydawanie dziecka na umówione spotkania,
  • odwoływanie umówionych spotkań z błahych przyczyn
  • nastawianie dziecka w sposób negatywny do rodzica uprawnionego
  • angażowanie dziecka w spór między rodzicami,
  • niewłaściwe wypowiadanie się o rodzicu uprawnionym przy dziecku,

należy jak najszybciej zgłosić się do któregoś z prawników Kancelarii Adwokata Mikołaja Snopczyńskiego i Radcy Prawnego Marii Snopczyńskiej w Warszawie. Podobnie będzie w przypadku, gdy to rodzic uprawniony do kontaktów zaniedbuje je lub wcale ich nie wykonuje.

Adwokaci przygotują wniosek o zagrożenie karą pieniężną za każdy niewłaściwie zrealizowany kontakt bądź jego brak. Pismo to musi być poparte odpowiednią i rzetelną argumentacją, a także dowodami, co doświadczonemu prawnikowi nie sprawi większego problemu.

Tryb postępowania oraz kara pieniężna

W przypadku utrudniania kontaktów z dzieckiem należy wystąpić do sądu z wnioskiem o zagrożenie nakazaniem zapłaty oznaczonej kwoty pieniężnej. Postępowanie to składa się z dwóch etapów.

W pierwszym z nich sąd bada, czy doszło do naruszenia wykonywania kontaktów. Jeżeli tak jest, to w postanowieniu sąd zagrozi rodzicowi, który narusza uregulowane wcześniej kontakty, nakazaniem zapłaty sumy za każde z naruszeń.

Drugi etap związany jest z postępowaniem w sprawie zasądzenia oznaczonej kwoty we wcześniejszym postępowaniu. 

Doświadczenie adwokatów Kancelarii Adwokata Mikołaja Snopczyńskiego i Radcy Prawnego Marii Snopczyńskiej pokazuje, iż postępowanie w przedmiocie zagrożenia nakazaniem zapłaty rzadko trafia do drugiego etapu. Zwykle represja finansowa na odpowiednio wysokim poziomie skutecznie zniechęca rodzica naruszającego kontakty z dzieckiem i pozwala na ich prawidłowe wykonywanie.

Zobacz również:

Ustalenie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie 2020