Rozwód z orzeczeniem o winie Warszawa

Rozwód z orzeczeniem o winie Warszawa

Rozwód to jedna z największych traum, jakie mogą przytrafić się w życiu dorosłego człowieka. Uplasować go można tuż za śmiercią bliskiej osoby lub ciężką chorobą. Dlatego też decyzja o rozstaniu dwojga ludzi powinna być wnikliwie przemyślana. Jeżeli tę kwestię mamy już za sobą warto zastanowić się nad tym, czy chcemy rozwodu z orzeczeniem o winie, czy rozwodu bez orzeczenia o winie.

Jeśli małżonkowie wspólnie nie zdecydują się na wystąpienie do sądu z żądaniem nieorzekania o winie, to sąd musi w wyroku rozwodowym orzec, czy i który z partnerów ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego.

Rozwód z orzeczeniem o winie warszawa

Wina rozkładu pożycia

Definicji winy próżno szukać w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym lub cywilnym. Zagadnienie to zostało jednak objaśnione w orzecznictwie sądów i doktrynie. Za zawinione działanie lub też zaniechanie, które jest wyrazem woli męża bądź żony i narusza obowiązki wynikające z norm prawnych lub zasad współżycia społecznego, uznaje się te działania lub zaniechania, które prowadzą do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Należy pamiętać, iż do przypisania jednemu z partnerów winy nie musi być konieczne to, aby działał z zamiarem spowodowania rozkładu pożycia. Wystarczy tylko możliwość przewidzenia znaczenia oraz skutków działania lub zaniechania. Z kolei wyłączenie możliwości przypisania winy za rozkład pożycia zostaje wyłączone dopiero w momencie, gdy jeden z małżonków działa lub zaniecha działania w stanie niepoczytalności bądź też, gdy dojdzie do zakłócenia czynności psychicznych. Z drugiej jednak strony choroba psychiczna partnera nie zawsze wyłącza przypisanie mu winy rozkładu pożycia.  Wszystko zależy od tego, na jaki rodzaj choroby psychicznej cierpi małżonek, czy przyczyną rozpadu małżeństwa było tylko jedno, konkretne zdarzenie, czy może przyczyn występowało więcej.

Działaniem zawinionym będzie także sytuacja, kiedy małżonek samodzielnie wprowadza się w stan ograniczający czynności psychiczne, np. używa alkoholu lub narkotyków. Podobnie będzie w przypadku remisji choroby mentalnej, kiedy to świadomie nie kontynuuje leczenia, co skutkuje nawrotami powodującymi groźne dla rodziny zachowania.

Przyczyny rozwodu z orzeczeniem o winie Warszawa

Wiadomo, że rozwód może zostać orzeczony z powodu wielu przyczyn, jednak najczęściej praktyka pokazuje, że są nimi:

  • alkoholizm – stanowi najczęstszą przyczynę rozwodów,
  • porzucenie małżonka – pojawia się w momencie, gdy jeden z partnerów na stałe i bez uzasadnienia opuszcza drugiego. Uzasadniona będzie natomiast ucieczka przed przemocą domową, którą stosuje małżonek bądź wyjazd za granicę do pracy, ale pod warunkiem, że drugi małżonek wyraża na to zgodę,
  • groźba – żeby za przyczynę rozwodu uznać groźbę, musi ona być uzasadniona, co oznacz, że powinna wzbudzać zagrożenie, obawę u małżonka, który występuje z pozwem rozwodowym,
  • zdrada – fizyczna, ale również wszelkie zachowania mogące stwarzać pozory cudzołożenia albo wykraczające poza ramy przyzwoitości i obyczajowości,
  • brak obopólnej pomocy – będą to sytuacje, w których małżonek odmawia drugiemu pomocy, pomimo obowiązków, które na nim ciążą – wyjeżdża za granicę w celach zarobkowych, a nie przesyła drugiemu środków na utrzymanie rodziny,
  • przemoc i agresja – zarówno w aspekcie fizycznym i psychicznym,
  • brak zgody na współżycie – nieuzasadniona odmowa współżycia, która nie wynika np. z choroby, również może przesądzać o winie.

 

Konsekwencje rozwodu z orzeczeniem winy

Kluczową konsekwencją rozwodu z orzeczeniem winy są niewątpliwie alimenty. W przypadku, gdy sąd przypisuje wyłączną winę jednemu z małżonków, to alimenty wyglądają następująco:

  • niewinny rozkładu pożycia małżonek ma prawo żądać alimentów od małżonka winnego bez względu na to czy niewinny partner znajduje się w niedostatku,
  • małżonek winny nie może żądać alimentów od niewinnego.

Okresem, w którym małżonek może pobierać świadczenie alimentacyjne jest co do zasady okres, do momentu którego nie wstąpi on w nowy związek małżeński. Jest to jedyna możliwa opcja uwolnienia się od alimentów przez partnera winnego. Upływ określonego czasu go tutaj nie chroni – ta opcja jest możliwa tylko dla małżonków niewinnych w kwestii rozkładu pożycia.

Ponadto małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego, który żąda rozwodu musi liczyć się z tym, że rozwód będzie niedopuszczalny, chyba że drugi małżonek wyrazi na to zgodę lub odmowa tej zgody w danej sytuacji jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Co do zasady, pozew powinna bowiem złożyć druga strona, nieuznana za wyłącznie winną rozkładu pożycia małżeńskiego.

Przypisanie winy rozkładu pożycia czasem wpływa też na orzeczenie w kwestii władzy rodzicielskiej. Pamiętać należy, iż wina ta sama przez się nie skutkuje utratą władzy rodzicielskiej, a także jej ograniczeniu bądź zawieszeniu. Stwierdzenie winy przez sąd nakłada jedynie obowiązek wnikliwego sprawdzenia, czy małżonek ten jest w stanie solidnie sprawować władzę rodzicielską, zgodną z dobrem dziecka i interesem społecznym.

Dowody rozwodu z orzeczeniem o winie

adwokat rozwód warszawa

W sprawach rozwodowych nie można opierać rozstrzygnięcia tylko na podstawie uznania powództwa bądź przyznaniu okoliczności faktycznych. Sąd musi zatem przeprowadzić postępowanie dowodowe, nawet w sytuacji gdy druga strona przyzna fakty podniesione przez konkurenta. W przypadku rozwodu obowiązują praktycznie te same zasady dowodzenia, jak w innych procesach. Zatem ciężar udowodnienia faktów, które mają istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, spoczywa na tym, któ z tychże faktów wywodzi skutki prawne.

W każdej sprawie w kwestii rozwodu sąd ma obowiązek przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron. Przesłuchanie wiąże się też z powołaniem innych świadków – krewnych, przyjaciół bądź współpracowników stron. Z uwagi na to, że postępowanie rozwodowe wiąże się z ujawnianiem intymnych kwestii i roztrząsaniem prywatnych problemów, toczy się ono z wyłączeniem jawności.

Sąd ma prawo również żądać przeprowadzenia przez konkretnie wyznaczoną osobę wywiadu środowiskowego, dzięki któremu ustalone zostaną warunki, w których przebywają i wychowują się wspólne dzieci stron. Należy wspomnieć, iż dzieci małoletnie, które nie ukończyły trzynastu lat oraz zstępni stron, którzy nie mają lat siedemnastu – nie mogą być przesłuchiwani jak świadkowie. Jedynie kurator, który dokonuje wywiadu środowiskowego może zadać pytania tym osobom o ważne dla sądu okoliczności, a odpowiedzi umieścić w sporządzanym przez siebie dokumencie.

Najbardziej popularnymi dowodami, które składają strony są dowody z nagrań video lub audio. Są to sposoby na dowiedzenie winy małżonka lub tego, kto troskliwiej zajmuje się dziećmi. Jednak należy mieć na uwadze, że takie dowody są różnie oceniane przez polskie sądy. Nagrania prywatnych rozmów, które są później udostępniane sądowi mogą okazać się naruszeniem dóbr osobistych małżonka i często zostają oddalane, ale nie jest to regułą. Jeżeli materiał nie jest wyreżyserowany lub wykreowany na potrzeby postępowania rozwodowego, istotnie może przyczynić się do wyjaśnienia kluczowych kwestii. Środkami dowodowymi mogą być też: wiadomości tekstowe (smsy, maile, listy), notatki z interwencji policji, obdukcje, wyroki o znęcaniu się nad rodziną, zaświadczenia lekarskie, a nawet rachunki.