Rozwód i kredyt hipoteczny Warszawa

Rozwód a kredyt hipoteczny

Oczywiste jest, że małżeństwa, które chcą zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe decydują się na kredyt hipoteczny. W czasie trwania małżeństwa, mąż i żona są wobec banku współkredytobiorcami i razem spłacają zaciągnięte zobowiązanie. Sprawa istotnie komplikuje się, gdy dochodzi do rozwodu. W takim razie co z kredytem hipotecznym?

Kto spłaca raty kredytu hipotecznego po rozwodzie?

Zacznijmy od początku. Zwykle, po zawarciu związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami pojawia się wspólność majątkowa małżeńska, trwająca co do zasady do chwili rozwodu, a konkretnie – uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Sąd może orzec w nim również o podziale majątku wspólnego, ale tylko wtedy, gdy nie przedłuży to istotnie postępowania lub jeśli jeden z partnerów nie sprzeciwi się zaproponowanemu przez drugiego podziałowi majątku (może on nastąpić na mocy porozumienia stron bądź na mocy orzeczenia sądowego). Wówczas majątek może zostać podzielony na podstawie umowy cywilnoprawnej w formie aktu notarialnego albo w drodze odrębnego postępowania toczącego się przed sądem. Należy wspomnieć, iż podział majątku dotyczy jedynie zgromadzonych wspólnie aktywów, a nie zaciągniętych długów czy innych zobowiązań.

Byli małżonkowie pozostają zatem nadal współkredytobiorcami hipoteki i zobowiązani są do solidarnej jego spłaty. Ten stan trwa aż do momentu całkowitej spłaty kredytu. Bank jest uprawniony więc do żądania zapłaty rat kapitałowo-odsetkowych i innych zobowiązań, które wynikają z zawartej wcześniej umowy kredytu hipotecznego.

Co jeśli mieszkanie obciążone hipoteką zostanie przysądzone jednemu z byłych małżonków?

Jeżeli pieniądze z kredytu hipotecznego zostały przeznaczone na kupno  mieszkania czy domu, a nieruchomość przysądzono jednemu z partnerów w toku sądowego podziału majątku, to i tak oboje są zobligowani do wspólnego spłacania kredytu. W praktyce oznacza to, iż bank udzielający kredytu hipotecznego może domagać się spłaty zarówno od małżonków wspólnie lub też od każdego z osobna, z tym że spłata ciążącego na obojgu długu, zwalnia drugiego z zobowiązania. Zatem rozwód nie wpływa na wykonywanie zobowiązań związanych z zawarciem umowy kredytu hipotecznego. Byli małżonkowie nadal mają status dłużników solidarnych i obowiązani są do wspólnej spłaty długu.

spłata kredytu po rozwodzie warszawa

Wspólna spłata kredytu po rozwodzie

Wspólne spłacanie długu przez małżonków po rozwodzie nastręcza duże trudności. Żeby tego uniknąć, jeden z małżonków może przejąć cały dług, ale pod pewnymi warunkami. Jednym z nich jest zgoda banku, a także zgoda byłego małżonka. Wówczas bank podpisuje aneks do umowy kredytu z osobą, która chce przejąć dług. Naturalnie bank sprawdza wcześniej jej zdolność kredytową, by mieć pewność, iż osoba ta będzie w stanie sama spłacić zaciągnięty kredyt. Może też poprosić o ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia, np. w postaci hipoteki na dodatkowej nieruchomości.

Co jeszcze przewiduje umowa kredytu hipotecznego?

Umowa kredytu hipotecznego może przewidywać szczególne rozwiązania w razie rozwodu małżonków, którzy wspólnie zdecydowali się na zaciągnięcie kredytu. Przykładem będzie sytuacja, w której po rozwodzie jeden z partnerów jest zwolniony z długu, a ten drugi zobowiązuje się do samodzielnej spłaty całego kredytu.

Warto dodać, że istnieje też inne rozwiązanie, a mianowicie wspólna sprzedaż nieruchomości przez małżonków oraz spłata w pierwszej kolejności zobowiązań, które wynikają z umowy kredytu hipotecznego.

Byli małżonkowie mogą również skorzystać z opcji wynajęcie nieruchomości w celu spłaty kredytu. Jednakże na zawarcie umowy najmu musi zgodzić się każdy z byłych partnerów.