Rozwód czy separacja? Warszawa

Rozwód czy separacja?

W przypadku jeśli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia każdy z małżonków może żądać orzeczenia rozwodu.

W przypadku zaś jeśli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia każdy z małżonków może żądać orzeczenia separacji.

Proces o separację jak i o rozwód toczy się według tych samych zasad. Można więc w jednym procesje przeprowadzić zarówno rozwód jak i separację. Często mamy do czynienia iż jedno z małżonków domaga się rozwodu a drugie separacji. CO wtedy może zrobić Sąd?

W przypadku gdy jedno z małżonków domaga się separacji, a drugie rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, Sąd orzeka rozwód.

Sąd właściwy dla sprawy o rozwód i separację

Zarówno w przypadku separacji jak i rozwodu proces toczy się według tych samych zasad przed Sądem Okręgowym.

Wina w rozkładzie małżeństwa w przypadku rozwodu i separacji

W przypadku procesu o separację i rozwód Sąd orzeka o tym, które z małżonków zawiniło w rozpadzie małżeństwa. Na zgodny wniosek stron Sąd może odstąpić od ustalania winy w rozkładzie pożycia. W przypadku zaniechania o winie przyjmuje się, że żadne z małżonków nie ponosi winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Separacja, rozwód –  a władz rodzicielska i alimenty

Zarówno w przypadku rozwodu jak i separacji Sąd orzeka o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, o kontaktach rodziców z dziećmi oraz o wysokości alimentów na małoletnie dzieci w jakich każde z rodziców będzie zobowiązane do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci. Sąd może też orzec o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania. Oczywiście strony mogą w przedmiotowych sprawach się porozumieć i złożyć do Sądu projekt ustalonego porozumienia co do poszczególnych elementów rozwodu. Zarówno w przypadku separacji jak i rozwodu Sąd mą obowiązek badać, czy ustalone sposób wykonywania władzy rodzicielskie, ustalone kontakty z dzieckiem jak i wysokość alimentów jest zgodny z dobrem małoletniego dziecka.

Jakie są różnice pomiędzy rozwodem a separację :

  1. separacja nie powoduje rozwiązania małżeństwa, a więc małżonkowie nie mogą zawrzeć innego związku małżeńskiego,
  2. rozwód powoduje ostateczne rozwiązanie małżeństwa zaś, zaś separacja może być zniesiona orzeczeniem sądu ci powoduje ustanie jej skutków,
  1. po orzeczeniu separacji małżonek, który na skutek małżeństwa zmienił nazwisko, nie może wrócić do nazwiska rodowego,
  2. po orzeczeniu separacji, małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej pomocy jeżeli wymagają tego względy słuszności.

Podobieństwa pomiędzy rozwodem a separacją.

  1. Zarówno o separacji jak i o rozwodzie orzeka Sąd
  2. Orzeczenie rozwodu jak i separacji powoduje ustanie ustawowej wspólnoty majątkowej oraz to iż małżonkowie nie dziedziczą po sobie w przypadku śmierci jednego z nich.
  3. Opłata Sądowa w przypadku rozwodu i separacji wynosi 600 zł.

Skorzystaj z porady specjalisty

Zarówno rozwód jak i separacja jest bardzo poważną decyzją. Nasza kancelaria dzięki dużemu doświadczeniu może doradzić, jakie należy podjąć kroki w Państwa przypadku. Mecenas Maria Snopczyńska jest osobą doświadczoną , gdyż od wielu lat doradza w sprawach rodzinnych, rozwodowych, separacjach, alimentach, podziałach majątku dorobkowego.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią pod numerem telefonu (600 944 227), aby omówić wszystkie sprawy związane z Państwa sytuacją rodzinną.