Rozwód a dobro dziecka – Warszawa

Rozwód a dobro dziecka – Warszawa

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wyraźnie stanowi o niedopuszczalności rozwodu w momencie, gdy dobro wspólnych małoletnich dzieci miałoby ucierpieć. Co zatem oznacza to w praktyce? Poniżej krótkie refleksje, po więcej zapraszamy do Kancelarii Adwokackiej Adwokata Mikołaja Snopczyńskiego i Radcy Prawnego Marii Snopczyńskiej.

 

Dobro dziecka

Ustawa nie zdefiniowała pojęcia „dobro dziecka”. Nie da się też jednoznacznie stwierdzić, że oddalone powództwo byłoby zgodne z dobrem małoletniego dziecka lub nie. Dlatego też każdą sprawę należy ocenić indywidualnie.

Sąd może uznać, że rozwód będzie sprzeczny z dobrem dziecka, jeśli doprowadziłoby to do osłabienia więzi z rodzicem, z którym małoletni nie będzie zamieszkiwał. Osłabienia więzi można upatrywać w sytuacji, gdy rozwód nie pozwoli na zaspokojenie potrzeb materialnych i moralnych co najmniej w takim samym stopniu, jak miało to miejsce dotychczas.

Ponadto dobro dziecka może też ucierpieć wskutek rozwodu, gdy małżonkowie prezentują nieustępliwe stanowisko co do kwestii wykonywania w przyszłości władzy rodzicielskiej – mowa tu zwłaszcza o domaganiu się każdego z nich, by to jemu powierzono dzieci z całkowitym wyłączeniem ingerencji drugiego rodzica.

Co jeszcze jest istotne dla oceny, czy dobro dziecka ucierpi wskutek rozwodu?

To, czy dobro dziecka ucierpi na skutek rozwodu rodziców może zależeć od jego wieku, dotychczasowych stosunków z rodzicami, stanu zdrowia, ale też i stopnia wrażliwości.

Okoliczności te i podobne, rozważenie ich po zasięgnięciu opinii biegłego psychologa, stanowią ważną pomoc dla sądu przy ocenianiu ewentualnego wpływu rozwodu na dobro dziecka. Należy pamiętać, iż w razie pomocy psychologa trzeba zachować ostrożność, by dziecko nie zostało przypadkiem wciągnięte w proces rozwodowy rodziców.

Przy ocenie, czy dobro dziecka sprzeciwia się rozwodowi, trzeba wziąć pod rozwagę jaka byłaby ich sytuacja, gdyby do rozwodu jednak nie doszło i wówczas porównać ją do sytuacji, jaka będzie miała miejsce po rozwodzie. Pamiętajmy, że kwestii tej nie można ocenić na podstawie założenia, iż małżonkowie wrócą do siebie po odmówieniu im orzeczenia rozwodu, jeśli wszelkie okoliczności przemawiają przeciw takiemu założeniu.

 

Kiedy dobro dziecka nie ucierpi z powodu rozwodu?

Jeżeli wytworzona w rodzinie napięta atmosfera przez liczne, powtarzające się awantury rodziców, zatruwa młodość małoletnich wspólnych dzieci, demoralizuje je lub zagraża ich wychowaniu, to należy przyjąć, iż w takiej sytuacji dobro dzieci nie może ucierpieć w wyniku orzeczenia rozwodu rodziców.

 

Wywiad środowiskowy jako środek dowodowy przy ustaleniu sytuacji małoletnich dzieci

Najczęściej wykorzystywanym środkiem dowodowym w celu ustalenia sytuacji wychowawcze oraz bytowej małoletnich jest wywiad środowiskowy zawodowego kuratora, który przeprowadza się na koszt stron, a także opinie placówek specjalistycznych , zwłaszcza Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego. Koszty zredagowania opinii RODK oraz ekspertyz Instytutu Ekspertyz Sądowych rozlicza się w orzeczeniu końcowym. Stają się one przychodem Skarbu Państwa. Pozostałe placówki, które opracowują i sporządzają opinie, wystawiają rachunki, które pokrywane są z zaliczek uiszczanych przez strony.

 

Kiedy powoływać się na dobro dziecka?

Dobro dziecka jako negatywna przesłanka procesowa zostanie uwzględniona przez sędziego, gdy z okoliczności sprawy wynika iż, nie da się rozstrzygnąć o sytuacji dzieci, by zaspokoić ich potrzeby materialne i wychowawcze na poziomie dotychczasowym.

Nie należy jednak używać tej przesłanki bezrefleksyjnie. Dotyczy to szczególnie tych rodziców, którzy nie mogą pogodzić się z daną sytuacją i zrozumieć, że małżeństwo rozpadło się. Nie można wciągać dzieci w sprawy, które dotyczą dorosłych. To najgorsza z metod, jaką posługują się rozgoryczeni małżonkowie. Prowadzi to do dyskomfortu dziecka i sprawia, że cierpi ono przez manipulatywne zachowanie rodzica.