Opieka naprzemienna – opieka nad dzieckiem Warszawa

Rozwód – opieka nad dzieckiem -opieka naprzemienna

Ustanie małżeństwa poprzez rozwód, może nastąpić w sytuacja określonych w ustawie. Pozew o rozwód należy złożyć w Sądzie Okręgowym, właściwym ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkiwania małżonków. Przebieg postępowania sądowego o rozwód wygląda inaczej, gdy małżonkowie nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci, a inaczej gdy takie dzieci posiadają.  Co do zasady rozwód może być orzeczony w przypadku gdy nastąpił, zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Mimo spełnienia powyższych przesłanek, Sąd może nie przychylić się do wniosku o rozwód w przypadku jeśli maiłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Przedmiotem tego opracowania, będą rozważania jak przygotować się do rozwodu w przypadku, gdy małżonkowie posiadają wspólne niepełnoletnie dzieci. Czyli jak ustalić opiekę nad dzieckiem w trakcie rozwodu.

Wyrok rozwodowy a opieka nad dzieckiem.

W wyroku rozwodowym Sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi nieletnimi dziećmi. Ponadto Sąd rozstrzyga o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz o kosztach utrzymania i wychowania dzieci. Najlepiej jeśli w czasie sprawy rozwodowej strony wspólnie zawrą porozumienie rodzicielskie co do kontaktów z dzieckiem. Przedmiotowe porozumienie rodzicielskie może być zawarte w obecności pełnomocnika, ale również rodzice sami mogą takie porozumienie sporządzić. Sąd musi takie porozumienie uwzględnić, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. W przypadku, gdy jest rodzeństwo zgodnie z przepisami powinno ono wychowywać się wspólnie, wyjątkowo dla dobra dzieci może być zastosowane inne rozwiązanie.

W przypadku zgodnego wniosku stron Sąd może nie orzekać o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem

Opieka nad dzieckiem w przypadku braku porozumienia małżonków.

W przypadku braku porozumienia małżonków o władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie orzeka Sąd. Sąd powinien kierować się dobrem dziecka oraz jego rozsądnym życzeniem.

wyrok opieki nad dzieckiem warszawa

Opieka naprzemienna,  porozumienie rodzicielskie

Aktualny stan prawny daje możliwość, aby w przypadku rozwodu rodziców, władza rodzicielska mogła być wykonywana przez nich wspólnie. W takim przypadku Sąd musi uwzględnić prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców. Taki rodzaj opieki nazywa się opieką naprzemienną. Aby jednak Sąd w wyroku rozwodowym ustalił opiekę naprzemienną, konieczne jest ustalenie planu wychowawczego. Przez plan wychowawczy należy rozumieć pisemne porozumienia rodziców co do opieki nad małoletnim dzieckiem zwane porozumieniem rodzicielskim lub porozumieniem wychowawczym.

Jak wcześniej zostało wskazane Plan wychowawczy mogą uzgodnić pomiędzy sobą rodzice, ale również może być on sporządzony przy udziale radcy prawnego lub adwokata.

Plan wychowawczy może dotyczyć wszystkich elementów życia dziecka t.j.; harmonogram pobytu dziecka u każdego z rodziców, finansowania potrzeb dziecka itd. Opieka rodziców może być też ustalona jako opieka naprzemienna.

Niestety w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym nie ma pojęcia opieki naprzemiennej i dlatego Sądy mogą uchylać się od stosowania takiego rozwiązania.

Problem dotyczy głównie art. 26 par.2 k.c. zgodnie z którym w przypadku, gdy dziecko nie przebywa na stałe u żadnego z rodziców, a władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom mającym osobne miejsca zamieszkania Sąd musi ustalić miejsce zamieszkania dziecka. W przypadku, gdy rodzice mieszkają w jednej miejscowości to zgodnie z art.25 k.c. Sąd jako miejsce zamieszkania może ustalić miejscowość w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Sądy jednak bardzo niechętnie stosują taką praktykę. Uzasadnieniem tego stanowiska jest teoria, iż można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania albo ojca albo matki, nie przekreśla to jednak ustalenia zasad opieki naprzemiennej.

Przygotowując się do rozwodu lub jeśli sprawa o rozwód jest w toku warto ustalić kontakty z dzieckiem i sposób sprawowania opieki oraz wysokość alimentów w porozumieniu rodzicielskim. Warto zrobić to przy udziale profesjonalnego pełnomocnika radcy prawnego. Doświadczenie naszej kancelarii wskazuje iż często ustalenie zasad porozumienia rodzicielskiego ustala się podczas spotkań radcy prawnego z małżonkami lub w trakcie rozprawy rozwodowej. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią Centrum Rozwodowe.